--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่างเขียนแบบทั่วไป (Draftsman)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

id-100289930.jpg - 57.57 Kb

Image courtesy of vectorolie at FreeDigitalPhotos.net


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพสเก็ตช์หรือจากบันทึกแสดงรายการต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานเครื่องกล  งานไฟฟ้า  งานผลิต  ได้แก่  เครื่องปั้นดินเผา บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ เขียนลายผ้าและงานอื่น ๆ
 • เขียนภาพสเก็ตช์ของรูปแบบที่จะเสนอเป็นขั้นสุดท้าย ตรวจสอบตัวเลขระบุขนาดส่วนต่างๆ ของวัสดุที่จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ในโครงสร้างทั้งหมด
 • ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามความจำเป็นหรือความต้องการ
 • เขียนรูปแบบขั้นสุดท้ายจากภาพสเก็ตช์ต่างๆ โดยการคำนวณและใช้ความรู้ทางด้านเครื่องจักร  ทางด้านช่างและวิชาการอื่น ๆ มาประกอบการเขียนรูปแบบ
 • ทำแผนภูมิและแผนภาพต่าง ๆ เพื่อแสดงสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ทำแผนงานตามข้อมูลที่ได้มาอาจคัดลอกแบบจากแปลนและรูปแบบต้นฉบับด้วยกระดาษแก้วหรือผ้าแก้วคัดลอกด้วยดินสอหรือหมึกโดยใช้ไม้ฉาก  เข็มทิศ ปากกาและเครื่องมือเขียนแบบต่าง ๆ

 

ลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ทำหน้าที่เขียนรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิต  หรือเพื่อก่อสร้างอาคาร  การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างโลหะอุปกรณ์และโครงสร้างของเรือเดินทะเล  อุปกรณ์ และการเดินสายไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องยนต์  อุปกรณ์จักรกลต่างๆ
 2. เขียนแผนที่แผนผังรูปแสดงระดับและรูปตัดเขียนแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่อื่นๆ
 3. เขียนรูปแบบทางเทคนิคต่างๆ ลงบนกระดาษหรือใช้ คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมช่วยในการวาดภาพ  (Auto CAD/Computer Aided  Design) ให้เป็นภาพเสมือนจริง  หรือภาพ  3  มิติ  หรืออาจเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพสเก็ตซ์หรือจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมงานผลิต และงานอื่นๆ
 4. เขียนภาพสเก็ตช์ของรูปแบบที่จะเสนอเป็นขั้นสุดท้ายตรวจสอบตัวเลขระบุขนาดของส่วนต่างๆ วัสดุที่จะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนและความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ในโครงสร้างทั้งหมดปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ ตามความจำเป็นหรือความต้องการเขียนรูปแบบขั้นสุดท้ายจากภาพสเก็ตช์ต่างๆ โดยการคำนวณและใช้ความรู้ทางด้านเครื่องจักร ทางด้านช่าง และวิชาการอื่นๆ มาประกอบการเขียนรูปแบบทำแผนภูมิและแผนภาพต่างๆ  เพื่อแสดงสถิติและข้อมูลอื่นๆทำแผนที่ตามข้อมูลที่ได้มา

 

สภาพการจ้างงาน

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา  โดยมีค่าทำงานล่วงเวลาและมีสวัสดิการตามกำหนดของกฎหมายแรงงาน  ส่วนโบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ นั้น   ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานประกอบกิจการ
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ทำงานวันละ 8 - 9   ชั่วโมง อาจทำงานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุด

 

สภาพการทำงาน

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้จะปฏิบัติงานในสภาพสำนักงานทั่วไป โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โต๊ะเขียนแบบและเครื่องมือในการทำงานต่างๆ การเขียนรูปแบบการเข้าข้อต่อต่างๆ ของเครื่องจักรอาจต้องใช้ดูจากตัวอย่างของจริงและจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยทำภาพให้เหมือนจริงอาจต้องดูตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆหลังการผลิตให้ตรงกับสเปคที่ออกแบบไว้

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ หรือเทียบเท่าประโยควิชาชีพชั้นสูงจนถึงระดับปริญญาตรีในสาขาช่างเทคนิคการเขียนแบบ   การเขียนแบบเครื่องกล  ช่างจักรกล หรือช่างไฟฟ้า
 2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบหรือเขียนภาพ 2 มิติ  3 มิติ ได้
 3. สามารถร่าง  และเขียนแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ  และระบบการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักรกล และระบบการทำงานต่างๆ ของวิศวกรรม ไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกลได้ดี
 4. มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง
 5. มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
 6. ขวนขวายหาความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงาน

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • เข้ารับการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือการเขียนแบบเครื่องกล  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีระยะเวลาการอบรม   70  ชั่วโมง   ทั้งภาคทฤษฎีและเมื่อปฏิบัติจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
 • เข้าเรียนหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้ HTML หรือ AUTOCAD จากโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไป

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • แนวโน้มตลาดแรงงานจะมีมากในภาคเอกชน   เช่น   บริษัทวิศวกรก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร  บริษัทผู้ประกอบอะไหล่   เครื่องยนต์เครื่องกล  และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ต่างๆ บริษัทผลิตเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ บริษัทเปโตรเคมีคัล เป็นต้น

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้863
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17926
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394601

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ