--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

id-100201450.jpg - 66.96 Kb

Image courtesy of khunaspix at FreeDigitalPhotos.net


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพสเก็ตช์ หรือจากบันทึกแสดงรายการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 • ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทั่วไป แต่ชำนาญงานเขียนแบบอาคาร

 

ลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เขียนแบบสถาปัตยกรรม  และวิศวกรรมก่อสร้าง  ปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกรโยธา  มัณฑนากรในการเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพร่างหรือจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ  เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
 2. เขียนแบบจากภาพร่าง และรายละเอียดที่จัดทำโดยสถาปนิก  และวิศวกรเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง  ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ  และอุปกรณ์ประกอบหรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน สร้างมิติรูปทรงต่างๆอันเป็นงานซับซ้อนในการเขียนแบบ เช่น แบบแปลนรูปด้านต่าง ๆ รูปตัด แบบขยาย แบบทัศนียภาพแบบตกแต่งภายใน หรือเขียนแบบทางวิศวกรรม  เช่น  แบบฐานราก แบบการผูกเหล็กโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใช้มาตราส่วนหรือสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง ใช้พิกัดมูลฐานและการประสานหาพิกัด และการวางแผนผังอาคารด้วยตารางพิกัด  เป็นต้น
 3. การทำหุ่นจำลองด้านสถาปัตยกรรมการถ่ายสำเนาแบบ และการจัดเก็บรักษาแบบพิมพ์เขียวชี้แจงรายละเอียดของแบบให้แก่ช่างก่อสร้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ช่วยประมาณค่าก่อสร้าง

 

สภาพการจ้างงาน

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนนอกจากขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาแล้วยังขึ้นอยู่กับความสามารถในผลงานการวาดรูปในขณะที่ศึกษา หรือฝึกงาน  โดยมีค่าทำงานล่วงเวลาและมีสวัสดิการตามกำหนดของกฎหมายแรงงาน  เมื่องานแต่ละโครงการเสร็จอาจได้รับโบนัสพิเศษ ประมาณ  2 - 3 เท่าของเงินเดือน
 • เวลาการทำงานปกติ คือ วันละ 8 - 9 ชั่วโมง อาจต้องทำงานล่วงเวลา  และมีค่าล่วงเวลาเมื่อทำงานในวันหยุด

 

สภาพการทำงาน

 • ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาชีพนี้จะทำงานในสำนักงานหรือห้องที่มีแสงสว่าง มีระบบปรับอากาศโดยนั่งอยู่กับโต๊ะเขียนแบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดวันใช้สายตาและการเคลื่อนไหวของมือมาก มีพรสวรรค์
 • การขีดเขียนต้องประณีตต้องระมัดระวังการเขียนให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและต้องออกภาคสนามเพื่อร่วมตรวจงานตามที่ออกแบบไว้

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ  ประโยควิชาชีพชั้นสูง  สาขาช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นศิลปกรรม
 2. มีความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการออกแบบ (Computer Aided  Design) และเทคโนโลยีการเขียนแบบก่อสร้าง
 3. มีความรู้เรื่องรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างและหน้าที่การใช้สอย
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความเข้าใจในงานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • ผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประโยควิชาชีพ 3 ปี  สาขาช่างเขียนแบบ   จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา และอาจศึกษาต่อจนจบประโยควิชาชีพชั้นสูงอีก 2 ปี
 • ผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สนใจที่จะประกอบอาชีพนี้สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) เป็นเวลาประมาณ 14 เดือน เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน  (วพช.) โดยหลักสูตรการอบรมจะเน้นภาคการปฏิบัติและมีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้  การอ่านแบบเขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบตกแต่งภายใน  การเขียนภาพทัศนียภาพ   เทคนิคการก่อสร้างอาคารการประมาณราคา และการทำหุ่นจำลอง

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพนี้ยังสามารถประกอบอาชีพได้ในระดับปานกลางเนื่องจากเศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์  และการก่อสร้างถดถอยตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจในด้านการก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคาร  และซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง ยังสามารถดำเนินได้อยู่อีกทั้งผู้ประกอบอาชีพนี้อาจมีโอกาสได้รับทำงานส่วนตัว หรือเป็นนายหน้าขายสินค้าจากสายสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างหรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเอง ถ้ามีความสนใจทางด้านการตลาดสินค้าของที่ระลึก  ของใช้ในบ้านหรือครัวเรือน อาจหันมาประกอบอาชีพออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้หุ่นจำลองต่างๆ   เช่น  แบบอาคารบ้านสัตว์ตัวการ์ตูนหรือผลิตนวัตกรรมทางศิลปะเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ ในภาคราชการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปตามขั้นตอน
 • ผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นถึงขั้นวิศวกร หรือสถาปนิก
 • อาจเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะจากการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพของกระทรวงแรงงาน ฯ ทั่วทุกจังหวัด
 • ในภาคเอกชนช่างเขียนแบบอาจพัฒนาตนเองเป็นผู้รับเหมา หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • ช่างเขียนแบบโครงสร้างวิศวกรรม
 • ช่างเขียนแบบแผนที่
 • นายช่างเทคนิค
 • สถาปนิก
 • วิศวกร
 • มัณฑนากร
 • ออกแบบศิลป์ของใช้ ของที่ระลึกหรือของขวัญ

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้897
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17960
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394635

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ