--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่างเทคนิคการสำรวจ (Survey Technician)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

id-10043074.jpg - 61.95 Kb

Image courtesy of dan at FreeDigitalPhotos.net


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • ช่วยวิศวกรสำรวจ เตรียมงาน วางแผนงานสำรวจ จัดทำข้อกำหนดการสำรวจ การเจาะสำรวจ และการทดสอบ
 • จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ กำลังคนที่ใช้ในงานสำรวจหาระยะระดับหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่าง ๆ
 • กำหนดค่าระดับอ้างอิง ตรวจสอบผังและค่าระดับให้เป็นไปตามแผนทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ
 • ทำแผนที่ต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ
 • สำรวจเพื่อคำนวณราคาที่ดินทรัพย์สินในงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ควบคุมงาน และตรวจสอบการปฏิบัติในสนามให้เป็นไปตามแผน

 

ลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ควบคุม  และทำการสำรวจพื้นดิน  และท้องน้ำ  เพื่อการทำแผนที่หรือแผนภูมิ งานก่อสร้าง  งานเหมืองแร่ หรืองานอื่นๆ โดยกำหนดสถานที่ตั้ง
 2. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึก แผนที่ แผนผังโฉนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับ งานสำรวจ
 3. ตรวจสอบ  และปรับกล้องรังวัด หรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศ โต๊ะสำรวจ และเครื่องมือสำรวจอื่นๆ
 4. สำรวจ  และสั่งงานผู้ช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด และเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้นและมุม     ความสูงต่ำของพื้นดิน และข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดิน พื้นที่ใต้ดิน และพื้นที่ใต้ท้องน้ำ
 5. ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้
 6. บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ และการคำนวณ  รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ
 7. จัดทำแบบวาดโดยละเอียด และทำรายงาน

 

สภาพการจ้างงาน

 • อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ  ความชำนาญงาน  และวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล
 • นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำแล้วอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นในรูปของสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัส  บำเหน็จ บำนาญ
 • ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงาน สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องทำงานวันเสาร์  วันอาทิตย์  และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรเสร็จทันการใช้งาน

 

สภาพการทำงาน

 • ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้  ทำงานทั้งใน  และนอกสถานที่ทำงานในการสำรวจสภาพพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย อาจต้องปีนป่ายในที่สูงหรือบุกป่าฝ่าดง  ทำงานกลางแดดหรือฝน  ต้องแบกอุปกรณ์ในการสำรวจ  เช่น  กล้องรังวัด  เข็มทิศ  ต้องคิดคำนวณ
 • สภาพการทำงานหนักปานกลาง  ต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน  และบางโอกาสทำงานตามลำพัง  ต้องใช้ความระมัดระวัง  และรอบคอบสูงพอสมควร  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • บางครั้งต้องทำงานเกินเวลาต้องปฏิบัติงานทั้งในสำนักงาน  และกลางแจ้ง
 • อาจจะต้องประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่องานการสำรวจคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 2. มีร่างกายแข็งแรง สามารถทำงานหนักได้
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ชอบการคิดคำนวณ  และงานทดลอง
 4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีความเชื่อมั่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการบันทึก
 7. สามารถวิเคราะห์  และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ในระดับช่างฝีมือต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างสำรวจจากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างสำรวจจากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสาขาวิชาช่างกล  โรงงานจากสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • สำหรับผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และเข้ารับการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเป็นเวลา 10  เดือน และส่งไปฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 4 เดือน รวมระยะเวลาฝึกทั้งหมด 14 เดือน จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน     (วพร.) แนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ 70% ความรู้ความสามารถที่จำเป็น  ได้แก่  อ่านแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง อาคารขนาดเล็ก การสำรวจรังวัด  หลักการบริหารงานก่อสร้าง การประมาณราคาและการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างทั้งในห้องเรียน โรงฝึกงานและออกฝึกในสถานการณ์จริงบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • สำหรับแหล่งจ้างงานช่างสำรวจโดยทั่วไป  ได้แก่ สถานประกอบการอุตสาหกรรม  หรือหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ถึงแม้ว่าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ทำให้การลงทุนเพื่อขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมชะงักไป แต่ความต้องการแรงงานทางด้านช่างสำรวจยังคงมีอยู่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากยังมีงานที่ต้องการช่างสำรวจอีกมาก เช่น โครงการสร้างถนน  หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ  รวมทั้งงานการก่อสร้างอาคารต่างๆ  ที่ต่อเนื่องมาจากการชะงักในช่วงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
 • เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้  ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจะกลับฟื้นตัว  และขยายการลงทุนขึ้นอีก ฉะนั้น งานช่างสำรวจก็ยิ่งกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 

ผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคการสำรวจที่มีประสบการณ์และความชำนาญ  จะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้างาน  และสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อเพื่อปรับวิทยฐานะให้สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปมีแนวทางในการศึกษาต่อ ดังนี้

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา  หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือ  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  เช่น   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  3-3 ปีครึ่ง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  หรือสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หรือระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  2-3  ปี  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง)

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้884
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17947
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394622

Who's Online

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ