--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์ (Robotics Technician)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

Source : wikipedia.org


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • ออกแบบและติดตั้งโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ดำเนินการควบคุมดูแลให้หุ่นยนต์ทำงานตามระบบโปรแกรมที่วางไว้ ตั้ง ปรับ หรือเปลี่ยนโปรแกรมคำสั่งให้กับหุ่นยนต์เพื่อการทำงานเฉพาะอย่าง
 • ปรับปรุงแก้ไขกลไกการทำงานของหุ่นยนต์ กรณีที่หุ่นยนต์เสียหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ณ จุดที่ใช้งาน

 

ลักษณะของงานที่ทำ

 

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นเพื่อใช้ในงาน สำรวจอวกาศ สำรวจดาวอังคาร สำรวจใต้น้ำ ทางการแพทย์ การเก็บกู้ระเบิด หรือหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เล่นกับมนุษย์ และหลายประเทศได้พัฒนาหุ่นยนต์ให้มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์เพื่อใช้ทำงานที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ ประเทศไทยเองก็ได้มีการนำเข้ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ

 

หุ่นยนต์คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติ  (Automatics Machine) หรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi automatics Machine) ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถทำโปรแกรมใหม่ได้หลายครั้ง ผู้ประกอบอาชีพนี้ มีหน้าที่ดังนี้

 1. เขียนคำสั่ง โปรแกรมให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ ตามประเภทหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมนั้น เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลให้ทำงานได้ตามต้องการ เช่น หยิบ จับ เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์พิเศษต่างๆ
 2. ควบคุมขั้นตอนการทำงานในหน้างาน เพื่อคอยแก้ปัญหาที่อาจเกิดโดยไม่คาดคิด
 3. ประสานงานกับทีมงานและบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในขณะทำงาน
 4. ทำการบันทึกรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน หรือรายไตรมาส
 5. พัฒนา ทดสอบและแก้ไข ความผิดปกติของโปรแกรมและกลไกหุ่นยนต์
 6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
 7. กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานในแผนกต่างๆ ตามนโยบายที่ต้องการขององค์กร

 

สภาพการจ้างงาน

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ที่เพิ่งจบการศึกษาและยังไม่มีประสบการณ์ เมื่อได้รับเลือกเข้าทำงานกับบริษัท ผู้ประกอบกิจการ ต้องอยู่ในระยะการทดลองงานตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรืออาจเร็วกว่านั้นถ้ามีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว จะได้รับสวัสดิการ รางวัลพิเศษประจำปี การตรวจร่างกายประจำปี การรักษาพยาบาล ตลอดจนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายในช่วงพักงาน ภายในบริเวณโรงงาน

 

สภาพการทำงาน

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องสวมเครื่องแบบ และอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการก่อนเข้าห้องบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมป้อนข้อมูลสั่งหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Robot) ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทนี้ส่วนมากจะมีลักษณะเป็นแขนกล สามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะแต่ละข้อต่อภายในตัวเองเท่านั้น และเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่  เช่น  โรงงานผลิตอาหาร โรงงานประกอบรถยนต์ จักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น
 • การทำงานจะร่วมกับทีมงานอีก 3 – 4 คน เพื่อทำหน้าที่คอยตรวจดูขบวนการทำงานของเครื่องจักรกล โดยอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของวิศวกรแมคคาทรอนิกส์
 • ทำงานประมาณสัปดาห์ละ 45 ชั่วโมง และอาจทำงานเป็นผลัด

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

 1. วุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาแมคคาทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม AUTOCAD
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถเขียนอ่านได้ดี
 4. มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
 6. มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีม

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า สามารถเลือกเรียนสายประโยควิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาต่อประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาแมคคาทรอนิกส์ ในสถาบันการศึกษาทั่วภูมิภาคที่เปิดสอน ได้แก่ เทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยราชสิทธาราม เทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ เทคนิคบูรพาปราจีนบุรี เทคนิคจันทบุรี เทคนิคกาฬสินธุ์ เทคนิคเชียงราย เทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยา เทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

โอกาสในการมีงานทำ

 

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องจักรกลประเภทหุ่นยนต์ ภายใต้การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงดังกล่าว และให้การสนับสนุนโครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์หลายๆ แบบ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อช่วยวางรากฐานให้เยาวชนไทยได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เทคโนโลยีต้นน้ำ จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหลายสาขาวิชาชีพเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ และได้จดสิทธิบัตรนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้แล้ว เช่น หุ่นยนต์เล่นระนาด และเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ หุ่นยนต์เศษเหล็ก หุ่นยนต์ช่วยรักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์บริการ  หุ่นยนต์รับส่งเอกสาร หุ่นยนต์วัฒนธรรม หุ่นสาธิตการปฏิบัติจังหวะโน้ตสากล หุ่นมหัศจรรย์ หุ่นคนไหว้และกล่าวต้อนรับ หุ่นยนต์คุณหมอ เป็นต้น

 

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ทั่วโลก ได้มุ่งลดต้นทุนการผลิต โดยการนำระบบบริหารการจัดการที่ดี และเทคโนโลยีทางการสื่อสารชั้นสูงมาใช้ ดังนั้น หุ่นยนต์อุตสาหกรรมการผลิตจึงเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็ว สถานประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงนี้เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อการผลิตที่รวดเร็ว สะอาด และเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นสากล ผู้ประกอบอาชีพที่มีทักษะและความสามารถจึงเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงาน เพราะในขณะนี้สถาบันการศึกษาไทยยังไม่สามารถผลิตบุคลากรให้มีศักยภาพเหมาะสมตรงกับสายงานได้เพียงพอ

 

นอกจากนี้ ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งอาศัยข้อได้เปรียบจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน AFTA (ASEAN Free Trade Area) AICO (ASEAN Industrial Cooperation) ในเรื่องสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดรองรับ ค่าแรง และวัสดุที่เป็นชิ้นส่วนประกอบ ทำให้โรงงานรถยนต์ที่มีชื่อเสียงจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ย้ายฐานการผลิตและการประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนเข้ามาในไทย เพื่อผลิตรถยนต์ทุกประเภทจำหน่ายในประเทศ และเป็นฐานการส่งออกสู่ภูมิภาคเอเซีย และทั่วโลก บริษัทเหล่านี้เกือบทุกแห่งได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในสายการผลิต  ทำให้ตำแหน่งช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์ที่มีฝีมือยังเป็นที่ต้องการอีกมากทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ในประเทศ

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ ที่มีความสามารถอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งจนถึงระดับผู้จัดการโรงงาน
 • เมื่อทำงานจนมีประสบการณ์และความสามารถก็มีโอกาสเลือกเปลี่ยนสายงานตามที่ต้องการซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก
 • หากมีโอกาสเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ก็จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมั่นคง

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์
 • นักเขียนโปรแกรมสั่งการทำงานของหุ่นยนต์
 • วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรที่ปรึกษาระบบงาน ครู วิทยากร

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้865
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17928
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394603

Who's Online

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ