--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นักบิน (pilot)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

Source : wikipedia.org


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • บังคับอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  ไปรษณียภัณฑ์ หรือสินค้า
 • ควบคุมอากาศยานซึ่งทำการบินในเที่ยวบินตามตาราง หรือในเที่ยวบินเช่าเหมา
 • ศึกษาสภาพอากาศ ณ สนามบิน , เส้นทางบิน บรรยายสรุปแก่ลูกเรือ
 • เฝ้าตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องวัดที่ใช้ควบคุมอากาศยาน
 • ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการบินและควบคุมเส้นทางบิน
 • อาจเป็นผู้ควบคุมอากาศยาน (กัปตัน) ซึ่งรับผิดชอบลูกเรือทั้งหมด หรือเป็นนักบินผู้ช่วย ซึ่งทำการบินภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมอากาศยาน (กัปตัน)

 

ลักษณะของงานที่ทำ

 1. ขับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ หรือสินค้า
 2. ควบคุมอากาศยานให้อยู่ในเส้นทาง ซึ่งทำการบินประจำ หรือในเที่ยวบินเช่าเหมา
 3. สังเกตเครื่องวัดมิเตอร์ และเครื่องวัดประกอบการบินอื่นๆ ที่ใช้ควบคุมอากาศยาน
 4. ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ ใช้เครื่องช่วยในการเดินอากาศสำหรับควบคุมเส้นทางบินของอากาศยาน
 5. อาจเป็นผู้ควบคุมอากาศยาน และรับผิดชอบในลูกเรือทั้งหมด หรือเป็นนักบินผู้ช่วยและอาจทำการบินภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมอากาศยาน

 

สภาพการจ้างงาน

 • ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการจะได้เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและมีเงินพิเศษค่าเที่ยวบินอีกต่างหาก
 • สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทสายการบินของเอกชนย่อมขึ้นอยู่กับสัญญาที่ตกลงไว้กับทางบริษัท  โดยมีค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางขึ้นอยู่กับเส้นทางและค่าครองชีพแต่ละโซนแต่ละประเทศ โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ โดยมีเงื่อนไขการจ้างจะต้องตรวจเช็คและต่อใบอนุญาตขับขี่เครื่องบินทุก 1 ปี และเกษียณอายุที่ 60 ปี
 • อาชีพนักบินมีชั่วโมงการทำงานแตกต่างจากอาชีพอื่นทั่วไป นักบินที่ต้องขับเครื่องบินนอกประเทศอาจจะต้องขับเครื่องบินในเส้นทางที่ใช้เวลานานมากกว่า 10 ชั่วโมงและต้องมีสุขภาพแข็งแรง  โดยทั่วไปผู้ประกอบอาชีพนักบินจะต้องตรวจสุขภาพและจิตเวชประจำทุกปีตามเงื่อนไขและระเบียบการบิน

 

สภาพการทำงาน

 • นักบินจะใช้เวลาการทำงานตามกฎหมายแรงงานและกฎของสถาบันอากาศยานโลก
 • นักบินจำเป็นต้องทำงานในอากาศบนที่สูง แต่เดิมเครื่องบินได้ออกแบบโดยให้เครื่องยนต์บังคับการบิน ทำให้อาชีพนักบินเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่ออันตรายอาชีพหนึ่ง   ในปัจจุบันได้ออกแบบเครื่องบินให้ทุกอย่างควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และมีระบบควบคุมการบินที่ปลอดภัย ทำให้อัตราการเสี่ยงในปัญหาเครื่องยนต์ลดลง
 • ในการเดินทางนักบินจะทราบตารางการเดินทางล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน
 • นักบินต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารในระหว่างทำการบินอัตราการเสี่ยงจะสูงมากเมื่ออยู่ระหว่างการบินหรือการบินขึ้นและลงในสภาพอากาศที่ไม่ปกติ รวมทั้งการที่ต้องขับเครื่องบินในเส้นทางระยะยาวใช้เวลานาน อาจจะทำให้นักบินมีความเครียดและความเมื่อยล้าจากการบินได้ในระหว่างการบินระยะยาว นักบินมีโอกาสพักผ่อนเป็นครั้งคราว เนื่องจากมีผู้ช่วยนักบินปฏิบัติงานร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คน

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

เนื่องจากนักบินเป็นผู้ขับเครื่องบินให้ไปสู่จุดหมายปลายทางของผู้โดยสารหรือสินค้าที่อยู่ในเครื่องบิน  ซึ่งจะไปถึงที่หมายปลายทางได้หรือไม่นั้น  นักบินจะต้องเป็น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ฉะนั้นผู้ประกอบอาชีพด้านนี้จึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตรทาง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
 2. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี ควรมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดีพอสมควรเพื่อใช้ในการศึกษา และใช้ในการปฏิบัติงาน
 3. รูปร่าง บุคลิกดี มีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม.
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีปฏิภาณไหวพริบดี
 6. มีสำนึกในความปลอดภัยและมีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
 7. มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต
 8. อายุไม่เกิน 38 ปี ไม่สายตาสั้น และต้องไม่ตาบอดสี
 9. ในการสอบสัมภาษณ์มีทั้งการสอบภาษาไทยและสอบเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)และมีการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ   ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาอังกฤษดีและมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ด้วย
 10. ในการขับเครื่องบินต้องได้รับใบอนุญาตการบิน (Pilot License) รวมทั้งต้องผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตเวชจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

ผู้ประกอบอาชีพนี้นอกจากจะมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้วควรเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียน หลังจากผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งตามเงื่อนไขคือจะถูกส่งเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการบินในสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันที่ใช้เป็นสำนักงานบริหารและฝึกวิชากิจการบินภาคพื้นดิน ส่วนภาคอากาศวิชาขับขี่เครื่องบินนั้นได้แยกไปตั้งที่สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหลักสูตรดังนี้

 1. หลักสูตรวิชานักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Aeroplane Pilot Basic Course) ใช้เวลาในการศึกษา 20 เดือน ทำการฝึกอบรมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการบินกับเครื่องบินจนเข้ามาตรฐานได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ นักศึกษาที่สำเร็จวิชานักบินจากสถาบันการบินพลเรือนจะได้รับใบอนุญาต "นักบินพาณิชย์ตรี" พร้อมวุฒิการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และเครื่องบินหลายเครื่องยนต์จากรัฐบาลไทย
 2. หลักสูตรวิชานักบินเฮลิคอปเตอร์ตรี (Commercial Helicopter Pilot Basic Course) เดิมมีเพียงหลักสูตรฝึกนักบินเฮลิคอปเตอร์ให้กรมตำรวจ แต่ในปัจจุบันได้เปิดรับการฝึกให้เอกชนโดยทั่วไปร่วมกับโครงการฝึกให้ตำรวจหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษา 8 เดือน โดยฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการบินกับ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบอนุญาต  "นักบินเฮลิคอปเตอร์พาณิชย์ตรี"
 3. นอกจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวยังมีหลักสูตรพิเศษตามความต้องการของผู้สนใจและโอกาส เช่น หลักสูตรวิชานักบินส่วนบุคคล (Private Pilot Course) และหลักสูตรเพิ่มวุฒิการบินต่างๆ ได้แก่ การบินหลายเครื่องยนต์ และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

เนื่องจากสถาบันการบินพลเรือนเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติมีหน้าที่ฝึกอบรมนักศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ในแขนงวิชาชีพต่างๆของกิจการการบินพลเรือน   เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพด้านกิจการการบินพลเรือนในย่านนี้ให้ทันสมัยตามเทคนิคใหม่ๆ และถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศได้บัญญัติไว้

 

ฉะนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ารับการอบรมจึงเป็นนักศึกษาที่ฝากเรียนจากหน่วยราชการ  องค์การรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับนักศึกษาที่เรียนโดยทุนส่วนตัวได้เป็นจำนวนน้อย  ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงมาก โดยมีค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • อาชีพนักบินสามารถรับราชการเป็นนักบินของหน่วยราชการต่าง ๆ  เช่น กองบิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร หรือสายการบินเอกชนต่าง ๆ  เช่น บริษัทการบินไทย บริษัทบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งยังมีความต้องการพนักงานในตำแหน่งนี้อีกมากแต่การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งการสอน และอบรมในการบินสามารถรับได้ครั้งไม่มากจึงจัดว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลน
 • สถาบันที่จะฝึกนักบินในประเทศไทยนั้นมีจำนวนน้อยมากและส่วนใหญ่จะฝึกให้หน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในหน่วยงานของตนเอง แต่ถ้าหน่วยงานใดองค์การใดที่ต้องการนักบินและไม่สามารถที่จะฝึกอบรมด้วยตนเองได้ก็จะส่งบุคคลในหน่วยงานของตนนั้นมาทำการฝึกที่สถาบันการบินพลเรือนในประเทศไทย ฉะนั้นผู้ที่จบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จึงกลับเข้าทำงานในหน่วยงานเดิมของตนที่ส่งมาฝึกอบรม แต่ถ้าเป็นนักศึกษาที่เรียนโดยทุนส่วนตัว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะทำงานเป็นนักบินในบริษัทสายการบินต่างๆ ซึ่งจะได้รับเงินเดือนสูงมาก
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพนักบินมักจะเป็นชาย ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักบินอาชีพที่เป็น ผู้หญิงทำงานในบริษัทบางกอกแอร์เวย์และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยแต่สำหรับบริษัทการบินไทย ยังไม่มีนักบินอาชีพที่เป็นผู้หญิง
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพนักบินสามารถเข้าสมัครงานในภาคราชการหรือภาคเอกชนที่ประกาศรับสมัคร  โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการอบรมการบินจากสถาบันฝึกการบินพลเรือนโดยเมื่อจบการอบรมก็จะได้รับบรรจุเข้าเป็นนักบินประจำหน่วยงานนั้น
 • นักบินของกองทัพอากาศ จะต้องเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศและสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศซึ่งจะมีหลักสูตรการบินที่เกี่ยวกับการทหารไม่ใช่การบินเชิงพาณิชย์สำหรับนักบินทั่วไป เมื่อจบหลักสูตรจึงจะได้บรรจุเป็นทหารสัญญาบัตรเหล่านักบินและได้รับการบรรจุเข้าประจำฝูงบินต่างๆ หรือบรรจุเข้ารับราชการตามกรมกองต่าง ๆ

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 • เป้าหมายสูงสุดในอาชีพนักบิน คือ โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดและจะมักเป็นที่ต้องการของสายการบินอื่นๆ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบินมามาก
 • อาชีพนักบินจะเริ่มต้นการทำงานเป็นนักบินที่ 3 หรือต้นหน System Operator (สำหรับเครื่องบินขนาดเล็ก 737 / 747 ซึ่งปัจจุบันเครื่องบินรุ่นใหม่ไม่ใช้นักบินที่ 3 หรือต้นหน) และใช้เวลาปฏิบัติงานประมาณ 4 ปีจึงจะได้เป็นนักบินที่ 2 หรือ Co-pilot และนักบินที่ 2 ต้องมีความชำนาญประมาณ 8 ปี จึงเป็นกัปตันหรือนักบินที่ 1 ได้ ทั้งนี้ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง และผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตเวชทุกปี
 • สำหรับนักบินที่มีประสบการณ์ และได้รับการอบรมจนเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการสอน ก็สามารถเป็นผู้สอนนักบินฝึกหัด หรือนักบินที่มีความสามารถในการบริหารงานสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้
 • ผู้ประกอบอาชีพ "นักบิน" จะมีโอกาสก้าวหน้าอย่างยิ่งในด้านเงินเดือนที่ได้รับเพิ่ม โดยเฉพาะความสามารถ และความชำนาญในการบินจะเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของนักบินนั้นๆ
 • ผู้เป็นนักบินในหน่วยงานของทางราชการ หรือองค์การต่างๆ นอกจากจะได้รับเงินเดือนตามปกติแล้วยังได้รับเงินพิเศษจากการบินด้วย
 • ในด้านการศึกษา อาจไปศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติมในต่างประเทศได้ เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้น เช่นการบินกับเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ เป็นต้น
 • นักบินยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และนับว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติอาชีพหนึ่งของสังคม

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • นักบินกองทัพ
 • นักบินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นักบินสายการบินต่างประเทศ

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้875
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17938
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394613

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ