--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2558
ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2558 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน พรอมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

 

ชื่อทุนการศึกษา : ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2558

จำนวนทุน : 59 หน่วย รวม 93 ทุน

ระยะเวลาการให้ทุน

 • ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
 • ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

 

ข้อผูกพันในการรับทุน

 • เมื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ ก.พ. กําหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 • กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
 • ในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องพัฒนาข้อเสนอ เชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบของผู้ได้รับทุน หรืองานสําคัญอื่นของส่วนราชการ

 

เงื่อนไขการให้ทุนระยะที่ 2 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท

 • ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑณ์ที่กําหนด
 • ผู้ได้รับทุนต้องพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบของผู้ได้รับทุนหรืองานสําคัญอื่นของส่วนราชการ และได่รับความเห็นชอบจากส่วนราชการ โดยมีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจขอขยายระยะเวลาได้ แต่ระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 3 ปี โดยเสนอให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณี ๆ ไป รวมทั้งมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแตระดับดีมากขึ้นไป และเสนอ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน  ทั้งนี้ ส่วนราชการจะเป็นผู้ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้ได้รับทุนในการศึกษาต่อ ในหรือต่างประเทศ
 • ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ ก.พ. กําหนดเป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน
 • รายละเอียดภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษาสําหรับหน่วยทุนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้าย 2

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3) และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในทุนแต่ละหน่วย
 2. เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศ  ในปีการศึกษา 2558 ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ แต่ละหน่วยทุน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75  หรือ 3.00 และเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะตองได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุนตามเอกสารแนบท้าย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 70 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ได้รับสมัคร (วันที่ 13 มกราคม 2558) ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบได้กับผลการเรียนที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียน มาแสดงจะถือว่าไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
 3. เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 4. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 5. สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับ ทุนรัฐบาล ฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 6 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

3 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้895
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17958
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394633

Who's Online

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ