--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนการศึกษา Xi'an Jiaotong University (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ปี 2558
 

ชื่อทุนการศึกษา : ทุนการศึกษา Xi'an Jiaotong University (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ปี 2558

สนับสนุนโดย : สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์ : Xi'an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ที่ Xi'an Jiaotong University ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 3 ทุน

ระยะเวลาการรับทุน : วันที่ 9 มีนาคม 2558

จำนวนทุน : 3 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย 2
  • มีอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่ได้รับสมัคร (วันที่ 9 มีนาคม 2558)
  • เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 1) กําลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย 1 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากว่า 3.00 หรือร้อยละ  หรือเทียบไดไมต่ํากว่านี้ หรือ 2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย  และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่ํากว่า 3.00 หรือร้อยละ  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ตามข้อ 3 จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย 1 หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้
  • เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด
  • ปัจจุบันไม่ได้ศึกษา หรือทํางานในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

 

ที่มา : http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Scholarship2558/xjtu_58.pdf

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้890
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17953
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394628

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ