--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศประจําปี 2558





ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จํานวน 6 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

 

ชื่อทุนการศึกษา : ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศประจําปี 2558

จำนวนทุน : 6 ทุน

ประเภทของทุน : ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุ่ น และสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 6 ทุน ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกําหนด ดังนี้

 • ด้านบริหารธุรกิจ (MBA)
 • ด้าน Finance / Financial Engineering / Risk Management
 • ด้าน IT Management / MIS
 • ด้าน International Business
 • ด้าน Legal
 • ด้าน Human Resource

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องมีสัญชาติไทย เป็ นโสด อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิ ดรับสมัคร ถ้าเป็ นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • ต้องสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็ นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3.00 สําหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50 – 2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็ นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกําหนด)
 • ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร
 • ทุนประเทศญี่ปุ่น : ผู้สมัครสามารถใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่ น (JLPT) ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้ นไป แทนผลสอบภาษาอังกฤษได้ ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิ ดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร
 • ทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน : ผู้สมัครสามารถใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้ นไป แทนผลสอบภาษาอังกฤษได้ ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิ ดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 1,100 คะแนนหรือเทียบเท่า ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกําหนด
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย
 • ในกรณีที่ผู้สมัครเป็ นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
 • ผู้ที่เคยทํางานกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็ นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

 

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 1 รูป ติดใบสมัคร
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ชุด
 • สําเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวนอย่างละ 1 ชุด
 • ใบแสดงผลสอบ TOEFL IELTS JLPT หรือ HSK และ GMAT หรือ GRE ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันปิ ดรับสมัคร
 • หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกําหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา
 • สําเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน 1 ชุด

 

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2558 ที่ www.kasikornbank.com และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามข้อ 3 มาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทยสํานักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ ฯ 10140 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 02-4703113
 • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบมากกว่า 1 ทุน และจะต้องเลือกทุนเรียงตามลําดับความสนใจก่อนหลัง
 • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

 

ที่มา : http://www.kasikornbank.com/

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้880
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17943
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394618

Who's Online

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ