--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศประจําปี 2558

ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศประจําปี 2558 จํานวน 5 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

 

ชื่อทุนการศึกษา : ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศประจําปี 2558

จำนวนทุน : 5 ทุน

หลักสูตรที่ให้ทุน : จํานวนทุนและหลักสูตรที่ให้ทุน 5 ทุน จาก 7 หลักสูตร

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ (Master of Business Administration - English Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program: MSF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Financial Engineering: MFE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Business Administration Program - International Program: IMBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program : MIF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตลาด) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Marketing : MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องมีสัญชาติไทย เป็ นโสด อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิ ดรับสมัครทุนการศึกษา ถ้าเป็ นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็ นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3.00 สําหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50 – 2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุนและเป็ นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกําหนด)
 • ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือ ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนนหรือ ผลสอบ CU-TEP อย่างน้อย 75 คะแนน หรือ ผลสอบ TU-GET อย่างน้อย 550 คะแนน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยรับทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทยระดับปริญญาโทมาก่อน
 • ผู้ที่เคยทํางานกับธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็ นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

 

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 1 รูป ติดใบสมัคร
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ชุด
 • สําเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวนอย่างละ 1 ชุด
 • ต้องมีใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงปิดรับสมัครทุนการศึกษา
 • หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกําหนดจากสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชา จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน 1 ชุด

 

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2558 ที่ www.kasikornbank.com และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามข้อ 3 มาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทยสํานักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ ฯ 10140 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 02-4703113
 • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบมากกว่า 1 ทุน และจะต้องเลือกทุนเรียงตามลําดับความสนใจก่อนหลัง
 • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

 

ที่มา : http://www.kasikornbank.com/

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้900
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17963
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394638

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ