--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูดวงผ่านโทรศัพท์

 

บทความโดย : สาระดีดี.คอม/ WWW.SARA-DD.COM

 

 

          ปัจจุบันมีบุคคลจำนวนมากใช้บริการดูดวงผ่านโทรศัพท์  ทั้งนี้บุคคลเหล่านี้ย่อมีปัจจัยทางสังคม  วัฒนธรรมแตกต่างกัน  อีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันก็เข้ามามีส่วนต่อการใช้บริการดังกล่าว  ทั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้บริการด้วยเช่นกัน

 

          ปัจจัยทางเทคโนโลยี 

 

          จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารส่งผลให้ผู้ให้บริการดูดวงทางโทรศัพท์สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทั้งจากโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ด้านข้อมูลเสียง (ออดิโอเท็กซ์) ผ่านเลขหมาย 1900 xxx xxx   จากบริการ 2 รูปแบบด้วยกันคือ

 

          1.   การปรึกษาปัญหาสดแบบตัวต่อตัวกับนักพยากรณ์โดยตรง

 

          2.   ฟังจากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลอัตโนมัติแบบใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเจ้าของดวงชะตาในการประมวลผล

 

          นอกจากนี้ในปัจจุบันการให้บริการดูดวงผ่านทางโทรศัพท์ยังก้าวหน้าสู่การให้บริการพยากรณ์ดวงแบบรายวันผ่านระบบ SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการตลอดทุกวันของการใช้บริการ

 

          สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีลดระยะห่างของโหราศาสตร์กับบุคคลลงจากอดีตที่ต้องใช้บริการจากหมอดูบุคคลที่ต้องเดินทางไปพบและใช้บริการ  สู่การที่มีบริการดูดวงถึงบ้านหรือถึงตัวบุคคลได้เพียงกดตัวเลขบนแป้นโทรศัพท์เท่านั้น

 

 

          ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม

 

          พิจารณาในส่วนของปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมแล้วนั้น พิจารณาได้ว่าคนไทยมีความผูกพันกับความเชื่อเรื่องโชคชะตา และโหราศาสตร์มาอย่างยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้    ในปัจจุบันเราไม่อาจปฏิเสธอิทธิพลของโหราศาสตร์ได้ โดยเฉพาะในสังคมไทย โหราศาสตร์ดูมีอิทธิพลมาก ตั้งแต่คนระดับหาเช้ากินค่ำจนถึงผู้บริหารระดับประเทศ แต่เป็นอิทธิพลที่อยู่กับสังคมไทยมานานมาก ก่อนจะมีพุทธศาสนาก็ว่าได้ เกิดจากอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ฮินดู

 

          1.  ภูมิหลังของวัฒนธรรม 

          จารีตวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล แต่ละเชื้อชาติ ที่ดำเนินมาในอดีตของไทยนับถือเรื่องโชคลาง และยึดถือปฏิบัติตามอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนไทยก่อนการเผยแพร่ของศาสนาพุทธทั้งทางพิธีกรรม  ประเพณี  การแต่งกายสิ่งก่อสร้าง  และความเชื่อด้านโชคลางและโชคชะตา  เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ใกล้เคียง อาทิ กัมพูชา มาเลเซีย  เวียดนาม เป็นต้น

 

          2.  ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา

          สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจะมีความเชื่อเรื่องบุญกรรม โชคชะตา และความเชื่อต่างๆ  อีกทั้งอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีมาแต่ดั้งเดิม  จึงส่งผลให้การเชื่อเรื่องการดูดวง  การปฏิบัติตามคำทำนาย  และพิธีกรรมต่างๆ อยู่ควบคู่กับการดำเนินชีวิตของชาวไทยอยู่ตลอดมา  ความเชื่อดังกล่าวย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการดูดวงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตทั้งในอดีตจากการดูดวงกับหมอดูตัวต่อตัว  และในปัจจุบันพัฒนาสู่การดูดวงทางหน้าหนังสือพิมพ์  ทางโทรศัพท์  และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   ดังตัวอย่างการลงการทำนายดวงในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร  ทั่วไป  และการโฆษณาบริการดูดวงผ่านโทรศัพท์ตามโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์อีกมากมาย  

 

          3.  สภาพแวดล้อมทางสังคม

          สภาพแวดล้อมทางสังคมย่อมมีบทบาทอย่างสูงต่อความคิด ความเชื่อ  และพฤติกรรมขอบุคคล   ครอบครัวชาวไทยถูกเลี้ยงดูมาท่ามกลางความคิดความเชื่อเรื่องโชคลาง  ตั้งแต่การตั้งชื่อ  การสร้างบ้าน  การเลือกวันในการเดินทางหรือทำธุรกิจ  สิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่รอบตัวของคนไทยทุกวันและเป็นเรื่องที่ยอมรับกันทั่วไปเป็นปกติในเรื่องการดูดวงหรือการนำเรื่องโชคลางมาใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิต   ดังนั้นการรับบริการดูดวงทั้งระบบตัวตัวตัวและทางโทรศัพท์ล้วนเป็นเรื่องปรกติที่คนไทยรู้สึกว่าควรกระทำหากมีเรื่องไม่สบายใจหรือเมื่อต้องการดำเนินการสิ่งใหม่ๆ จึงมักใช้บริการเหล่านี้ 

 

          4.  ระดับการศึกษาและอาชีพ

          ระดับการศึกษาและอาชีพ มีความแตกต่างตามอาชีพและระดับสติปัญญาย่อมส่งผลต่อกระบวนการคิด  หลักเหตุผล  และความคิดความเชื่อในเรื่องโชคชะตาและการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิต่างๆ   ทั้งนี้เพราะระดับของเหตุผลจะเข้ามามีผลต่อกระบวนการคิดและการตัดสินใจของบุคคล  ทั้งนั้นเพราะโหราศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ที่ไม่มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร์  ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นและมีระดับของเหตุผลมากขึ้นจะไม่ยึดติดกับการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนและชัดเจนจึงมีแนวโน้มจะไม่ใช้หลักโหราศาสตร์ในการตัดสินใจกระทำการหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ 

 

          5.  เจตคติต่อความคิดความเชื่อเรื่องโชคชะตะ

          เจตคติต่อความคิดความเชื่อเรื่องโชคชะตะในเชิงบวกหรือลบย่อมมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการรับบริการดูดวง ได้เช่นกัน  ทั้งนี้เพราะความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลมีส่วนอย่างสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการ   ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการดูดวงและความเชื่อด้านโหราศาสตร์  จากการพิสูจน์ได้ยากของศาสตร์ดังกล่าวจึงเป็นที่มีของความรู้สึกว่างมงาย  หลอกลวง  และมีหลายกรณีที่มีการหลอกลวงทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ อันเป็นสาเหตุให้บุคคลจำนวนมาเกิดทัศนคติเชิงลบต่อการดูดวง

 

          ทั้งนี้หากพิจารณาจากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการดูหมอช่วยในเรื่องของกำลังใจมากกว่าประโยชน์ด้านอื่นๆ พอได้ดูหมอแล้วเวลาจะทำอะไรก็มีความมั่นใจมากขึ้น พอมีความมั่นใจมันก็มีสมาธิในการทำงาน ไม่ละล้าละลัง และสามารถดึงความรู้ความสามารถมาใช้ได้อย่างเต็มที่ คนที่มีความมั่นใจในความรู้ความสามารถก็คือคนที่มีความพร้อมนั่นเอง ดังนั้นคนที่ไม่มีความมั่นใจก็อาจต้องอาศัยการดูหมอเข้าช่วย แต่สำหรับคนที่มีความพร้อมอยู่แล้วจะทำการงานอะไรเมื่อไรก็ได้ และถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่จะทำนั้นเป็นความดีก็ทำไปเลย ฤกษ์ยามไม่มีความจำเป็น

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

ขวัญเรือน  กิตติวัฒน์. 2531.   พลศาสตร์ของการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร :
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ข่าวสด . 2550.  โพลแฉคนไทยชอบดูดวงเรื่องการเงิน. 17 ก.ย. 50.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้
          http://library.icamtalk.com/Dbstatistic/show.php3?Category=&No=162

คมชัดลึก. 2551.  ธุรกิจดูดวงยังโตสวนกระแส สามารถฯเล็งเปิดโฮโรเวิลด์. [ออนไลน์]. 
          เข้าถึงได้จาก  http://www.giggog.com/economic/cat5/news22747/

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  2549.   ธุรกิจหมอดูปี 49 : คนกรุงเทพฯ จ่ายเงินดูหมอ 2,400 ล้านบาท.
          กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 1889.

อุตม์ชญาน์  เรืองสุขสุด.  2551.  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคมในระยะที่หนึ่งของการคลอด. 
          [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก  http://www.bcnsurin.ac.th/e-teacher/data/lExChUHMon44621.doc   

 

DOWNLOAD บทความ ไฟล์ PDF

 

................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้639
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้839
mod_vvisit_counterเดือนนี้16828
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6570123

Who's Online

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์