--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 4,395 คำ สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Toeic Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC

Toeic Vocabulary : S (470 คำ)

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

sac

119

severe

237

sound

355

striking

2

sad

120

severely

238

source

356

string

3

safe

121

sewage

239

sovereign

357

strip

4

safeguard

122

sewer

240

sow

358

striped

5

safety

123

shape

241

space

359

strive

6

sail

124

share

242

spacecraft

360

stroke

7

sailing

125

shareholder

243

spacious

361

stroll

8

salary

126

sharp

244

span

362

strong

9

sale

127

sharpen

245

spare

363

structure

10

sales

128

shatter

246

speak

364

struggle

11

salesman

129

shed

247

special

365

stud

12

salient

130

shelf

248

specialist

366

study

13

salvage

131

shelter

249

specialize

367

stumble

14

sample

132

shield

250

specific

368

stun

15

sanction

133

shift

251

specification

369

sturdy

16

sane

134

ship

252

specify

370

style

17

sanitary

135

shipment

253

specimen

371

stylish

18

satiated

136

shipping

254

speckle

372

subdue

19

satisfaction

137

shipyard

255

spectacle

373

subject

20

satisfied

138

shirk

256

speculation

374

submerge

21

satisfy

139

shock

257

speech

375

submissive

22

savanna

140

shop

258

speechless

376

submit

23

save

141

shopper

259

speed

377

subordinate

24

savings

142

short

260

speed up

378

subscribe

25

savvy

143

shortage

261

speedily

379

subscriber

26

saw

144

shortly

262

spend

380

subscription

27

say

145

should

263

sphere

381

subsequent

28

saying

146

show

264

spice

382

subside

29

scale

147

showing

265

spin

383

subsidiary

30

scan

148

showy

266

spirited

384

subsidize

31

scarcely

149

shred

267

spiritless

385

subsidy

32

scarcity

150

shrewd

268

splendid

386

substance

33

scatter

151

shrewdness

269

splendor

387

substantial

34

scatterbrained

152

shrink

270

spoil

388

substantiate

35

scattered

153

shut

271

spokesperson

389

substantive

36

scene

154

shuttle

272

sponsor

390

substitute

37

scenery

155

sick

273

sporadic

391

subtract

38

schedule

156

sickness

274

spot

392

succeed

39

scheme

157

sift

275

spotted

393

success

40

science

158

sight

276

spouse

394

successful

41

scold

159

sightsee

277

spread

395

succession

42

scope

160

sign

278

sprint

396

successive

43

scramble

161

signal

279

spy

397

succinct

44

scrap

162

signature

280

square

398

suck up

45

scratch

163

significance

281

squeeze

399

sudden

46

screen

164

significant

282

squint

400

suffering

47

scrupulous

165

signification

283

stability

401

suffice

48

scrutinize

166

signify

284

stabilize

402

sufficient

49

seal

167

silence

285

stable

403

sufficiently

50

search

168

similar

286

stack

404

suffuse

51

search for

169

similarity

287

staff

405

suggest

52

season

170

simple

288

stage

406

suggestion

53

seasonal

171

simplify

289

stagger

407

suit

54

seat

172

simply

290

stain

408

suitable

55

secluded

173

simulate

291

stair

409

suitcase

56

seclusion

174

simulation

292

stake

410

suite

57

second

175

since

293

stall

411

sum

58

secrecy

176

sincere

294

stance

412

sum up

59

secret

177

sincerely

295

stand

413

summarize

60

secretarial

178

single

296

stand out

414

summary

61

secretary

179

singular

297

standard

415

summit

62

section

180

sink

298

standing

416

summon

63

secure

181

site

299

standpoint

417

summons

64

security

182

siting

300

staple

418

superb

65

seek

183

situated

301

start

419

superfluous

66

seem

184

situation

302

startle

420

superior

67

seemingly

185

size

303

state

421

supervise

68

segment

186

skeleton

304

statement

422

supervisor

69

segregate

187

sketch

305

static

423

supervisory

70

seize

188

skill

306

station

424

supplement

71

seldom

189

skilled

307

stationary

425

supplementary

72

select

190

skillful

308

statistics

426

supplier

73

selection

191

skim

309

status

427

supply

74

self

192

skip

310

statute

428

support

75

self-assertive

193

skip over

311

stay

429

supportive

76

self-control

194

slander

312

steadfast

430

suppose

77

self-employed

195

slant

313

steady

431

supposition

78

self-satisfied

196

slantwise

314

steal

432

supreme

79

self-sufficient

197

slash

315

stem

433

surcharge

80

sell

198

slice

316

step

434

sure

81

seller

199

slide

317

steward

435

surely

82

semblance

200

slight

318

stewardess

436

surface

83

semester

201

slightly

319

stick to

437

surgical

84

seminar

202

slip

320

stiff

438

surmise

85

send

203

slogan

321

still

439

surpass

86

senior

204

slope

322

stillness

440

surplus

87

seniority

205

slot

323

stimulate

441

surprise

88

sense

206

slow down

324

stimulus

442

surrender

89

senseless

207

slump

325

stipend

443

surround

90

sensible

208

small

326

stipulate

444

surveillance

91

sensitive

209

smart

327

stipulation

445

survey

92

sensitivity

210

smooth

328

stir up

446

survive

93

separate

211

smug

329

stock

447

susceptibility

94

separately

212

snapshot

330

stock market

448

susceptible

95

separation

213

sneak

331

stop

449

suspect

96

sequence

214

soar

332

stoppage

450

suspend

97

sequential

215

sober

333

stopper

451

suspicious

98

serene

216

social

334

storage

452

sustain

99

serenity

217

society

335

store

453

swap

100

series

218

sofa

336

storehouse

454

sway

101

serious

219

soft

337

storm

455

sweater

102

seriously

220

soften

338

story

456

swift

103

servant

221

solace

339

straight

457

swiftly

104

serve

222

solely

340

straightforward

458

switch

105

service

223

solicit

341

strain

459

switchboard

106

serviceable

224

solicitor

342

strait

460

symbol

107

session

225

solid

343

strange

461

symbolic

108

set

226

solidify

344

strap

462

symmetrical

109

set apart

227

solitude

345

strategy

463

symmetry

110

set down

228

solve

346

stratum

464

sympathize

111

set out

229

somber

347

streamline

465

sympathy

112

set up

230

some

348

strength

466

symposium

113

setback

231

something

349

strengthen

467

synthesis

114

setting

232

somewhat

350

stress

468

system

115

settle

233

soon

351

stretch

469

systematic

116

settlement

234

soothe

352

strict

470

systematize

117

setup

235

sophisticated

353

strictly

 

 

118

several

236

sort

354

strike

 

 

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

...............................................................

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้215
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18285
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6904909

Who's Online

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ