--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 4,395 คำ สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Toeic Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC

Toeic Vocabulary : P (384 คำ)

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

p.m.

96

perseverance

191

position

286

proclamation

2

pace

97

persevere

192

positive

287

procure

3

pacify

98

persist

193

possess

288

procurement

4

pack

99

persistence

194

possession

289

prod

5

package

100

persistent

195

possibility

290

produce

6

packed

101

person

196

possible

291

product

7

pact

102

personal

197

possibly

292

production

8

pad

103

personalize

198

post

293

productive

9

page

104

personnel

199

postage

294

productivity

10

paint

105

perspective

200

poster

295

profession

11

painting

106

persuade

201

postmaster

296

professional

12

pair

107

persuasion

202

postpone

297

professor

13

pallet

108

pertain

203

postponement

298

proficiency

14

pamphlet

109

pertinent

204

posture

299

proficient

15

panel

110

pervert

205

potency

300

profit

16

panorama

111

petrol

206

potent

301

profitable

17

paper

112

petty

207

potential

302

profound

18

paradigm

113

pharmacist

208

pouch

303

profuse

19

paragraph

114

pharmacy

209

pounce

304

profusion

20

parallel

115

phase

210

pound

305

program

21

parallelogram

116

phone

211

power

306

programmer

22

parameter

117

photo

212

powerful

307

progress

23

paramount

118

photocopy

213

practical

308

progression

24

parcel

119

photograph

214

practice

309

progressive

25

parentage

120

photographer

215

prairie

310

progressively

26

parentheses

121

photostat

216

praise

311

prohibit

27

park

122

physical

217

precede

312

project

28

part

123

physician

218

precedence

313

proliferate

29

participate

124

pick up

219

precept

314

proliferation

30

participation

125

picked out

220

precious

315

prolific

31

particular

126

picky

221

precise

316

prolong

32

particularly

127

picture

222

predicament

317

promenade

33

partition

128

pie

223

predict

318

prominent

34

partner

129

piece

224

predictable

319

promise

35

partnership

130

pile

225

predisposition

320

promising

36

part-time

131

pillow

226

predominate

321

promote

37

party

132

pinch

227

preempt

322

promotion

38

pass

133

pioneer

228

preface

323

prompt

39

pass on

134

pipe

229

prefer

324

promptly

40

passage

135

pitch

230

preference

325

prone

41

passenger

136

pity

231

prejudice

326

proof

42

passionate

137

place

232

preliminary

327

prop

43

passport

138

place on

233

premature

328

propensity

44

past

139

placid

234

premise

329

proper

45

pastime

140

plaid

235

premium

330

property

46

pasture

141

plain

236

premonition

336

prospect

47

patch

142

plait

237

preoccupy

337

prospectus

48

patent

143

plan

238

prepaid

338

prosper

49

path

144

plane

239

prepare

339

prosperity

50

pathfinder

145

planet

240

preparedness

340

protect

51

patience

146

plant

241

prerogative

341

protection

52

patient

147

plate

242

prescription

342

protest

53

patriotism

148

plateau

243

present

343

protocol

54

patronize

149

platter

244

presentation

344

prototype

55

pattern

150

plausible

245

preserve

345

protruding

56

pause

151

playful

246

president

346

proud

57

pay

152

plaza

247

press

347

prove

58

pay back

153

plea

248

pressing

348

proverb

59

payable

154

plead

249

pressure

349

provide

60

paycheck

155

pleasant

250

presume

350

provide for

61

payment

156

please

251

pretend

351

provider

62

payroll

157

pleasurable

252

pretense

352

providing

63

peace

158

pleasure

253

pretentious

353

provision

64

peaceful

159

pledge

254

pretext

354

provisional

65

peak

160

plentiful

255

pretty

355

provoke

66

peculiar

161

plenty

256

prevail

356

proximity

67

peddle

162

pliable

257

prevalent

357

prudent

68

pedicure

163

plot

258

prevent

358

public

69

pen

164

pluck

259

prevention

359

publication

70

penalize

165

plug

260

preventive

360

publicize

71

penalty

166

plumber

261

previous

361

publish

72

penetrate

167

plurality

262

previously

362

publisher

73

penetrating

168

pocket

263

price

363

pucker

74

penetration

169

point

264

priceless

364

pull

75

people

170

point out

265

priest

365

pull out

76

perceive

171

pointer

266

primarily

366

punch

77

percent

172

policy

267

primary

367

punctuality

78

perception

173

polish

268

prime

368

punish

79

perennial

174

polite

269

principal

369

punishment

80

perfect

175

politely

270

principle

370

purchase

81

perform

176

politeness

271

printer

371

purchaser

82

performance

177

political

272

prior

372

pure

83

perfunctory

178

poll

273

priority

373

purify

84

perhaps

179

pollution

274

privacy

374

purpose

85

peril

180

pompous

275

private

375

purposeful

86

period

181

ponder

276

privilege

376

pursue

87

periodic

182

poorly

277

prize

377

pursuit

88

periodical

183

popular

278

probability

378

push

89

perishable

184

populate

279

probable

379

pushy

90

permanent

185

population

280

probably

380

put in

91

permeate

186

portable

281

problem

381

put off

92

permission

187

portfolio

282

procedure

382

put out

93

permit

188

portion

283

proceed

383

put up with

94

perpetuate

189

portray

284

process

384

puzzle

95

perplex

190

pose

285

proclaim

 

 

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

...............................................................

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้186
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18256
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6904880

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ