--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 4,395 คำ สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Toeic Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC

Toeic Vocabulary : D (301คำ)

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

daily

77

denounce

153

digital

229

distinctive

2

damage

78

dense

154

dignified

230

distinguish

3

dampness

79

density

155

dignity

231

distort

4

danger

80

deny

156

dike

232

distorted

5

dare

81

depart

157

diligence

233

distract

6

daring

82

department

158

diligent

234

distress

7

dark

83

departmental

159

dilute

235

distribute

8

dash

84

departure

160

diminish

236

distribution

9

data

85

depend

161

dine

237

distributor

10

date

86

dependable

162

dinner

238

district

11

daze

87

dependency

163

direct

239

disturb

12

dazzling

88

dependent

164

direction

240

disturbance

13

deadline

89

depict

165

directive

241

diverse

14

deal

90

deploy

166

directly

242

diversification

15

deal in

91

deposit

167

director

243

diversify

16

deal with

92

depot

168

directory

244

diversity

17

dealer

93

depressing

169

disadvantage

245

divert

18

dealing

94

depression

170

disagree

246

divide

19

dear

95

deprivation

171

disagreement

247

division

20

debate

96

depth

172

disappear

248

divisional

21

debris

97

deputy

173

disappoint

249

dock

22

debt

98

derail

174

disappointing

250

doctor

23

debut

99

derailment

175

disapproval

251

document

24

decade

100

derive

176

disapprove

252

documentation

25

deceitful

101

descend

177

disavow

253

domain

26

decide

102

descent

178

disbursement

254

domestic

27

decision

103

describe

179

discard

255

domicile

28

decisive

104

description

180

discern

256

dominate

29

decisiveness

105

desert

181

discharge

257

domination

30

declaration

106

deserve

182

discipline

258

donate

31

declare

107

design

183

disclaim

259

donation

32

decline

108

designate

184

disclaimer

260

doorway

33

decorate

109

designer

185

disclose

261

dossier

34

decrease

110

desire

186

discomfort

262

dot

35

decree

111

desk

187

disconnected

263

double

36

dedicate

112

desolate

188

discontinuance

264

doubly

37

dedication

113

despite

189

discontinuous

265

doubt

38

deduct

114

destination

190

discount

266

doubtful

39

deed

115

destroy

191

discourage

267

doubtfulness

40

defamation

116

destruction

192

discouragement

268

down

41

defame

117

detached

193

discover

269

downfall

42

default

118

detail

194

discovery

270

download

43

defeat

119

detailed

195

discrete

271

downtown

44

defect

120

detain

196

discretion

272

downward

45

defective

121

detect

197

discriminate

273

draft

46

defend

122

detention

198

discuss

274

drag

47

defense

123

deter

199

discussion

275

drain

48

defer

124

detergent

200

disease

276

drastic

49

deficiency

125

deteriorate

201

disembark

277

drastically

50

deficient

126

determinable

202

disgust

278

draw

51

deficit

127

determination

203

disgusted

279

drawback

52

define

128

determine

204

disgusting

280

drawing

53

definite

129

determined

205

dishonest

281

dream

54

definitely

130

develop

206

dishonesty

282

dress

55

definition

131

developer

207

disk

283

drill

56

deflect

132

development

208

dislodge

284

drink

57

degree

133

deviation

209

dismal

285

drinking

58

delay

134

device

210

dismiss

286

drive

59

delegate

135

devise

211

dismissal

287

drive out

60

delegation

136

devote

212

disorder

288

driver

61

delete

137

devoted

213

disparate

289

drop

62

deletion

138

devotion

214

dispatch

290

druggist

63

deliberately

139

diagram

215

dispense

291

dubious

64

delicate

140

dial

216

display

292

due

65

delicious

141

dialogue

217

disposal

293

dull

66

delight

142

diary

218

dispose

294

duplicate

67

deliver

143

dictate

219

disposition

295

durability

68

delivery

144

dictionary

220

dispute

296

durable

69

demand

145

die

221

disregard

297

duration

70

demeanor

146

diet

222

disrupt

298

during

71

demographics

147

dietician

223

dissipate

299

duty

72

demolish

148

differ

224

dissuade

300

dwelling

73

demonstrate

149

difference

225

distance

301

dynamic

74

demonstration

150

different

226

distant

 

 

75

denial

151

difficult

227

distinct

 

 

76

denominator

152

difficulty

228

distinction

 

 

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

...............................................................

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้204
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18274
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6904898

Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ