--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 4,395 คำ สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Toeic Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC

Toeic Vocabulary : A (349 คำ)

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

bit

89

adjust

177

amount

265

ascent

2

lot

90

administer

178

ample

266

ascertain

3

a.m.

91

administration

179

amuse

267

ascribe

4

abandon

92

admirable

180

amusement

268

aside

5

abate

93

admiration

181

analysis

269

askew

6

abbreviation

94

admission

182

analyze

270

aspect

7

abdicate

95

admit

183

anchor

271

asphalt

8

abide

96

admonish

184

ancient

272

aspiration

9

ability

97

ado

185

anger

273

aspire

10

able

98

adopt

186

angle

274

assault

11

abode

99

adoration

187

anniversary

275

assay

12

abolish

100

adorn

188

announce

276

assemble

13

abound

101

adroit

189

announcement

277

assembly

14

about

102

adult

190

annoy

278

assertion

15

above

103

advance

191

annoyance

279

assess

16

abrasion

104

advanced

192

annoying

280

assessment

17

abreast

105

advantage

193

annual

281

asset

18

abroad

106

advantageous

194

annul

282

assign

19

absence

107

adversely

195

anomaly

283

assignment

20

absent

108

adversity

196

answer

284

assimilate

21

absolute

109

advert

197

antecedent

285

assist

22

absolutely

110

advertise

198

anticipate

286

assistance

23

absolve

111

advice

199

anticipation

287

assistant

24

absorb

112

advise

200

anxious

288

associate

25

absorbed

113

advocate

201

anyhow

289

association

26

abstract

114

affair

202

anyway

290

assort

27

abundance

115

affect

203

AOL

291

assortment

28

abundant

116

affection

204

apart

292

assume

29

abuse

117

affiliate

205

apartment

293

assurance

30

accelerate

118

affinity

206

apologize

294

assure

31

accent

119

afford

207

apology

295

astonish

32

accentuate

120

affront

208

apothecary

296

astonishment

33

accept

121

against

209

apparatus

297

astound

34

acceptance

122

age

210

apparel

298

atop

35

access

123

aged

211

apparent

299

attach

36

accessory

124

agency

212

apparently

300

attachment

37

accident

125

agenda

213

appeal

301

attack

38

accidentally

126

agent

214

appealing

302

attain

39

acclimatize

127

agglomeration

215

appear

303

attainment

40

accommodate

128

aggravate

216

appearance

304

attempt

41

accommodation

129

aggregate

217

appease

305

attend

42

accompany

130

aggression

218

appendix

306

attendance

43

accomplish

131

aggressive

219

appliance

307

attendant

44

accomplishment

132

agile

220

applicable

308

attention

45

accord

133

agitation

221

applicant

309

attentive

46

accordance

134

agree

222

application

310

attentiveness

47

account

135

agreement

223

apply

311

attest

48

accountable

136

ahead

224

appoint

312

attestation

49

accountant

137

aid

225

appointment

313

attire

50

accounting

138

aim

226

apportion

314

attitude

51

accredit

139

aircraft

227

appraisal

315

attn. (Attention)

52

accrue

140

airport

228

appraise

316

attorney

53

accumulate

141

airways

229

appreciate

317

attract

54

accuracy

142

aisle

230

appreciative

318

attractive

55

accurate

143

alarm

231

apprehension

319

attribute

56

accuse

144

alert

232

approach

320

auction

57

accustom

145

alignment

233

appropriate

321

audience

58

achievable

146

alike

234

approval

322

audio

59

achieve

147

alive

235

approve

323

audiovisual

60

acknowledge

148

allay

236

approximately

324

audit

61

acknowledgment

149

allegation

237

apt

325

auditor

62

acquaint

150

alleviate

238

aptitude

326

auditorium

63

acquaintance

151

alleyway

239

arbiter

327

augment

64

acquire

152

alliance

240

arbitrary

328

authority

65

acquisition

153

allocate

241

arbitration

329

authorization

66

acronym

154

allocation

242

archaic

330

authorize

67

across

155

allot

243

architect

331

auto

68

act

156

allow

244

area

332

autograph

69

action

157

allowance

245

argue

333

automatically

70

activate

158

alone

246

argument

334

automobile

71

active

159

alongside

247

arise

335

autonomous

72

activity

160

aloof

248

around

336

auxiliary

73

actual

161

already

249

arouse

337

avail

74

actualize

162

alter

250

arrange

338

available

75

acutely

163

alternate

251

arrangement

339

average

76

ad

164

alternative

252

array

340

averting

77

adamant

165

although

253

arrest

341

aviation

78

adapt

166

altitude

254

arrival

342

avoid

79

add

167

amass

255

arrive

343

avoidance

80

addiction

168

amazing

256

arrogant

344

awake

81

addition

169

ambiguity

257

article

345

award

82

additive

170

ambiguous

258

articulate

346

aware

83

address

171

ambition

259

artificial

347

awareness

84

adept

172

ambitious

260

artisan

348

awesome

85

adequate

173

ambush

261

artistic

349

awful

86

adhere

174

amend

262

as soon as

 

 

87

adjacency

175

amid

263

ASAP (as soon as possible)

88

adjourn

176

amortization

264

ascend

 

 

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

...............................................................

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้237
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18307
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6904931

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ