--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 91

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. associate
A : คบหา, รวมกลุ่ม, เชื่อมโยงกัน
B : สันนิษฐาน, รับ, ครอง, เข้ารับตำแหน่ง, แสดง, เสแสร้ง
C : ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ทึ่ง
D : บนยอด

2. barrier
A : เครื่องวัดความกดดันของอากาศ, ตัวชี้วัดอารมณ์หรืออากาศ
B : อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง
C : การต่อรอง, ของที่ขายราคาถูก
D : งานเลี้ยง, งานรื่นเริง

3. changeable
A : ช่องแคบ, ทางน้ำไหล, ทางเดินเรือ, แนวทาง, ทางผ่าน, ท่อ
B : เปลี่ยนแปลงได้, เปลี่ยนได้ง่าย, ไม่แน่นอน
C : บทในหนังสือ, ตอน, ส่วนแบ่งที่สำคัญ, คณะสงฆ์,จัดเป็นตอนๆ
D : ตัวอักษร , อุปนิสัย, คุณสมบัติ, ลักษณะพิเศษ, บทบาทในละครหรือภาพยนตร์, สัญลักษณ์

4. circulate
A : ประมาณ, ในราว
B : หมุนเวียน, แพร่กระจาย, เคลื่อนไหวอย่างอิสระ, โคจรเป็นวงกลม
C : เลขศูนย์, ค่าเป็นศูนย์, สิ่งที่ไม่สำคัญ, รหัสลับ, อักษรไขว้
D : ขี้เถ้า, เถ้าถ่าน, ถ่านไฟ, กากแร่, กากถ่านหิน

5. compensate
A : แข่งขัน
B : ชดเชย, ทดแทน, ตอบแทน, พอกัน, แก้
C : มีความสามารถ, เพียงพอ, มีอำนาจ
D : รวบรวม, แปล

6. console
A : ที่สอดคล้องกัน, มั่นคง, ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น, เห็นพ้อง
B : การส่งของ, การส่งมอบ, สิ่งของที่ส่งไป
C : พิจารณา, เกี่ยวกับ, ในด้าน, เมื่อพิจารณาถึง
D : ปลอบโยน, ทำให้สบายใจ, ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย

7. debt
A : (การ) ออกโรงครั้งแรก, แสดงครั้งแรก, เปิดตัว, วางตลาด
B : ทศวรรษ, สิบปี
C : หนี้, หนี้สิน, ภาวะที่เป็นหนี้
D : หลอกลวง, ไม่ซื่อ

8. design
A : สมควรจะได้รับ, ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร
B : ทะเลทราย, แห้งแล้ง, รกร้าง, อ้างว้าง, ละทิ้งหน้าที่, ผู้หนีทัพ
C : เล่า, พรรณนา
D : ออกแบบ, วางแผน, มุ่งหมาย, คิด, ประสงค์, โครงการ

9. entangled
A : โครงการ, กิจการ, บริษัท, วิสาหกิจ, ความกล้าได้กล้าเสีย
B : ทำให้พัวพันในปัญหา, ทำให้ยุ่งยาก
C : ทำให้สนุกสนาน, ทำให้เพลิดเพลิน
D : ทั้งหมด

10. lash
A : อย่างมาก, ส่วนใหญ่, ที่กินขอบเขตกว้าง
B : การเฆี่ยน, การโบย, แส้, ซัดสาด, ว่ากล่าว
C : ภาษา, คำพูด
D : ช่องทางเดินรถ, ซอย, ตรอก, ทางแคบๆ

11. lay
A : วาง, พาด, เผยแพร่, นำเสนอ, ปล่อย, จัดโต๊ะ, ท้าพนัน, ให้เหตุผล
B : หยุดพัก, เลิกจ้างงาน, แผ่ขยาย, ทอดสมอ, ถอดออก, ทำเครื่องหมาย
C : แบ่งเป็นชั้นๆ, ระดับ,ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว, ไก่ที่ออกไข่
D : ฆราวาส, บุคคลธรรมดา, ผู้ครองเรือน

12. leaning
A : การรั่ว, การรั่วไหล, สิ่งที่รั่วออก, จำนวนที่รั่วออก
B : ใบปลิว, ใบแทรก, ใบอ่อน, แผ่นพับ
C : การเอนเอียง, ความโน้มน้าว
D : การฟ้องร้องคดี, คดีความ

13. more than
A : มากกว่า
B : ตอนเช้า, รุ่งเช้า, ระยะแรกเริ่ม, ส่วนเริ่มต้น
C : ต้องตาย, ซึ่งทำให้ตาย, ปางตาย, ร้ายกาจ, มหันต์
D : โกร่ง, ครก, เครื่องยิงดอกไม้ไฟ, ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์, ฉาบปูน

14. resolve
A : ซึ่งต่อต้าน, ซึ่งคัดค้าน
B : ลาออก, ลาออกจากตำแหน่ง, ยอม, สละ
C : ตกลงใจ, ตัดสินใจ, มีมติ, แยกแยะ, วิเคราะห์, แก้ปัญหา
D : เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่, เกี่ยวกับการอยู่อาศัย

15. seniority
A : ความรู้สึก, อารมณ์, ไหวพริบ, ประสาทสัมผัส
B : อย่างแบ่งแยก, อย่างเป็นอิสระ, อย่างไม่ขึ้นกับผู้ใด
C : ต่อเนื่องกัน, ตามลำดับ
D : ความเป็นผู้มีอาวุโส, ระดับอาวุโส, การมีอายุมาก, ตำแหน่งผู้อาวุโส

16. subordinate
A : จมลงใต้น้ำ, ดำน้ำ, จุ่ม, แช่, อดกลั้น
B : เป็นรอง, ใต้บังคับบัญชา, สำคัญน้อยกว่า, เป็นส่วนเสริม
C : ประเด็น, หัวข้อ, สาขาวิชา, ประชากร, ซึ่งขึ้นอยู่กับ
D : ปราบ, เอาชนะ, ทำให้เชื่อง, ทำให้สงบ, ข่มอารมณ์

17. switchboard
A : สัญลักษณ์, เครื่องหมาย
B : ซึ่งมีสัดส่วนสมดุลกัน, ซึ่งสมมาตรกัน, มีด้านหรือเหลี่ยมตรงข้ามที่เหมือนกัน
C : เห็นอกเห็นใจ, เวทนา, เห็นพ้องกัน, คิดเหมือนกัน
D : แผงสายโทรศัพท์, แผงไฟฟ้า, อุปกรณ์สับสายโทรศัพท์-ไฟฟ้า

18. tardily
A : น้ำมันดิน, น้ำมันราดยางถนน, สารเสพย์ติดที่ใส่ในบุหรี่, ชาวเรือ
B : เท่ากับ, พอๆ กับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ
C : ถัง, รถถัง, บ่อน้ำ, ทะเลสาบ
D : ช้ากว่ากำหนด, อย่างเชื่องช้า, อย่างอืดอาด, อย่างชักช้า

19. tolerant
A : ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, อดทน, ทนทาน, ใจกว้าง, ให้อภัย
B : ตีระฆัง, เคาะระฆัง, ค่าธรรมเนียมใช้ถนน, การสูญเสีย
C : เครื่องมือ, อุปกรณ์, วิธีการ, สิ่งที่ใช้ในงานต่างๆ
D : ส่วนบน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ

20. trainer
A : ผู้ฝึก, ครูฝึก, อุปกรณ์การฝึก, เครื่องบินฝึก
B : รถไฟ, ขบวน, ผลลัพธ์, ส่วนท้าย, ฝึกหัด
C : การจราจร, ค้าขาย, การลักลอบค้า, ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย
D : โบราณ, ดั้งเดิม, เก่าแก่, เป็นประเพณี

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้650
mod_vvisit_counterเดือนนี้20979
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6820325

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์