--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : B (298 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

babble

76

beautiful

151

bleak

226

braze

2

babe

77

beaver

152

blemish

227

breakage

3

bachelor

78

beckon

153

blending

228

breakdown

4

bachelorhood

79

bedeck

154

blent

229

breath

5

backbite

80

beech

155

bless

230

breech

6

bacon

81

beef

156

blessing

231

breed

7

bacteria

82

beet

157

blight

232

breeze

8

badge

83

beetle

158

blind

233

brethren

9

badger

84

beeves

159

blink

234

brew

10

badge

85

befall

160

bliss

235

bridge

11

baffle

86

beg

161

blithe

236

bridle

12

bail

87

beget

162

blitz

237

bride

13

bait

88

beginning

163

blizzard

238

brief

14

balance

89

begrudge

164

blockade

239

briefly

15

balcony

90

beguile

165

blond

240

brier

16

bald

91

beguilement

166

bloody

241

brigade

17

baldly

92

behalf

167

bloom

242

brim

18

bale

93

behead

168

blot

243

bring about

19

balked at

94

being

169

blouse

244

brink

20

ballad

95

belief

170

blousy

245

brisk

21

balloon

96

believable

171

blow

246

bristle

22

ballot

97

belle

172

blue

247

broad

23

ban

98

bellicose

173

bluff

248

broadcast

24

banal

99

belligerent

174

blunder

249

broil

25

bandage

100

bellow

175

blunt

250

bronze

26

bandit

101

belly

176

blur

251

brood

27

bane

102

belong

177

blush

252

brooding

28

baneful

103

beloved

178

blushingly

253

broom

29

bang

104

bench

179

boar

254

brotherhood

30

banish

105

bend

180

bobby

255

bruise

31

banishment

106

benediction

181

bodily

256

brush

32

banister

107

beneficial

182

bog

257

brutal

33

banner

108

benefit

183

bold

258

brute

34

banquet

109

benevolence

184

bolster

259

buck

35

banter

110

benign

185

bolt

260

buckle

36

bar

111

bereave

186

bombast

261

bucolic

37

barbarian

112

beseech

187

bond

262

budge

38

barbaric

113

beset

188

bonus

263

budget

39

barbecue

114

besiege

189

bony

264

budgetary

40

bard

115

besmirch

190

boom

265

buds

41

barely

116

besought

191

boon

266

buffalo

42

barge

117

bespeak

192

boor

267

buffet

43

barley

118

bespectacled

193

booth

268

buffoon

44

barn

119

bestow

194

bootleg

269

bug

45

barometer

120

bet

195

bore

270

bugle

46

baron

121

betoken

196

born

271

builder

47

baroque

122

betwixt

197

borne

272

bulb

48

barrage

123

beware

198

borough

273

bullet

49

barren

124

bewilder

199

borrow

274

bulletin

50

barrier

125

bias

200

bosom

275

bulletproof

51

barter

126

bible

201

boss

276

bully

52

basal

127

bibliophile

202

bother

277

bulwark

53

base

128

bicker

203

bottom

278

bump

54

basement

129

bigoted

204

bough

279

bumptious

55

basically

130

bill

205

bought

280

bundle

56

basis

131

billow

206

boulevard

281

bungalow

57

bask

132

bind

207

bounce

282

bunny

58

baste

133

biography

208

abound

283

buoy

59

bastions

134

biological

209

boundary

284

buoy up

60

bat

135

birch

210

boundless

285

buoyant

61

batch

136

birthplace

211

bountiful

286

burden

62

baton

137

biscuit

212

bouquet

287

burdensome

63

battalion

138

bit

213

bout

288

bureau

64

batter

139

bitterness

214

bowel

289

burner

65

battle

140

bizarre

215

bower

290

burrow

66

battlefield

141

blackbird

216

boycott

291

burst

67

bawl

142

blackmail

217

boyhood

292

bustle

68

bayonet

143

blacksmith

218

boyish

293

bustlingly

69

beacon

144

blade

219

brace

294

butcher

70

bead

145

bland

220

bracelet

295

butler

71

beak

146

blandish

221

braid

296

butt

72

bean

147

blandishment

222

brake

297

butterfly

73

bear

148

blanket

223

brand

298

buzz

74

bearing

149

blasphemy

224

brandish

 

 

75

beat

150

bleach

225

brawl

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้188
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18258
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6904882

Who's Online

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ