--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : A (462 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

a few

117

advent

233

ancestor

349

arsenal

2

abandon

118

adventurer

234

anchore

350

arson

3

abash

119

adversary

235

anecdote

351

artery

4

abate

120

adverse

236

anesthetic

352

artful

5

abbess

121

adversity

237

anguish

353

articulate

6

abbeys

122

advert

238

inanimate

354

artifact

7

abbot

123

advertise

239

animation

355

artifice

8

abdicate

124

advertisement

240

animosity

356

artificial

9

abet

125

advise

241

animus

357

artillery

10

abhor

126

advisor

242

ankle

358

artisan

11

abide

127

advocate

243

annals

359

artistic

12

abject

128

aerial

244

annex

360

ascend

13

abnormal

129

aesthetic

245

annihilate

361

ascent

14

aboard

130

afar

246

anniversaries

362

ascertain

15

abode

131

affable

247

annotate

363

ascertainment

16

abolish

132

affair

248

announce

364

ascetic

17

abolition

133

affect

249

announcement

365

ascribable

18

abominate

134

affection

250

annul

366

ascribe

19

abound

135

affiliate

251

annunciated

367

ashes

20

abridge

136

affirm

252

anodyne

368

ashore

21

abrogate

137

affirmable

253

anointed

369

aside

22

abrupt

138

afflict

254

anomalous

370

askance

23

absence

139

affluence

255

anon

371

aspect

24

absent

140

affluent

256

anonymous

372

asperse

25

absolve

141

afford

257

antagonism

373

aspire

26

absorb

142

affray

258

antagonist

374

ass

27

abstain

143

affront

259

antecedent

375

assail

28

abstemious

144

against

260

anthem

376

assailant

29

abstract

145

agency

261

anthology

377

assault

30

abstruse

146

agent

262

anthropology

378

assemble

31

absurd

147

aggrandize

263

anticipate

379

assent

32

abundance

148

aggravate

264

anticipation

380

assert

33

abundant

149

aggregation

265

antic

381

assess

34

abuse

150

aggressive

266

antidote

382

asset

35

abyss

151

aghast

267

antipathy

383

asseverate

36

academic

152

agile

268

antiquated

384

assiduous

37

academy

153

agitate

269

antique

385

assign

38

accede

154

agnostic

270

antithesis

386

assignment

39

accelerate

155

agonize

271

antitrust

387

assimilate

40

accent

156

agony

272

anxiety

388

assist

41

acceptable

157

agrarian

273

apartment

389

assistant

42

access

158

agreeable

274

apathetic

390

associate

43

accessible

159

agreement

275

apathy

391

assuage

44

accessory

160

agriculture

276

aperture

392

assume

45

accident

161

aid

277

apex

393

assure

46

acclaim

162

ailment

278

aphorism

394

astonish

47

accolade

163

aircraft

279

apiece

395

astound

48

accommodate

164

airplane

280

apologize

396

astronomer

49

accompany

165

airy

281

apostatize

397

astute

50

accomplice

166

aisle

282

apothecary

398

asylum

51

accomplish

167

alacrity

283

appall

399

atheist

52

accomplishment

168

alarm

284

appalling

400

athletic

53

accord

169

albeit

285

apparatus

401

atlas

54

accost

170

alcohol

286

apparel

402

atmospheric

55

account

171

ale

287

apparent

403

atom

56

accredit

172

alert

288

appeal

404

atone for

57

accumulate

173

alias

289

appease

405

atrocity

58

accuracy

174

alien

290

appeasement

406

atrophied

59

inaccurate

175

alienate

291

appellation

407

attach

60

accuse

176

alight

292

appertain

408

attachment

61

accustom

177

aliment

293

appetite

409

attack

62

achieve

178

allay

294

application

410

attempt

63

acid

179

allegiance

295

apply

411

attendance

64

acknowledge

180

allergy

296

appointment

412

attenuate

65

acknowledgment

181

alleviate

297

appoint

413

attest

66

acme

182

alley

298

apportion

414

attic

67

acquaintance

183

alliance

299

appraise

415

attire

68

acquire

184

allocate

300

appreciate

416

attitude

69

acquisitive

185

allot

301

apprehend

417

attorney

70

acquit

186

allow

302

apprehension

418

attract

71

acridity

187

alloy

303

apprentice

419

attraction

72

acrimonious

188

alluded

304

apprise

420

attractive

73

acrimony

189

allure

305

approach

421

attribute

74

active

190

alluring

306

approbation

422

attrition

75

activity

191

allusion

307

appropriate

423

audacious

76

actual

192

ally

308

approve

424

inaudible

77

acumen

193

aloft

309

approximately

425

auditorium

78

acute

194

alter

310

apron

426

augment

79

adage

195

alternate

311

apt

427

august

80

adamant

196

altitude

312

aptitude

428

auspices

81

adapt

197

altruistic

313

aptly

429

auspicious

82

adaptable

198

aluminum

314

aptness

430

austere

83

add up

199

ambassador

315

aquatic

431

authentic

84

addict

200

ambiguous

316

arable

432

authority

85

addiction

201

ambition

317

arbiter

433

auto

86

addition

202

ambitious

318

arbitrary

434

autocratic

87

additive

203

amble

319

arc

435

automobile

88

adept

204

ambulance

320

archaeologist

436

autonomous

89

adequacy

205

ambush

321

archaic

437

available

90

adequate

206

ameliorate

322

archbishop

438

avalanche

91

adhere

207

amenable

323

archer

439

avarice

92

adjacent

208

amend

324

archetype

440

avaricious

93

adjoin

209

amendment

325

architect

441

avenge

94

adjourn

210

amenity

326

architecture

442

averse to

95

adjournment

211

amiable

327

archives

443

aversion

96

adjust

212

amicable

328

arctic

444

avert

97

adjustment

213

amid

329

ardent

445

aviation

98

administer

214

amidst

330

ardour

446

aviators

99

administration

215

amigo

331

arduous

447

avid

100

admirable

216

amity

332

argue

448

avoid

101

admiral

217

ammunition

333

argument

449

avouch

102

admire

218

amnesty

334

arid

450

avow

103

admission

219

ample

335

aristocracy

451

awake

104

admonish

220

amplify

336

armament

452

awaken

105

admonition

221

amplitude

337

armistice

453

award

106

adopt

222

amply

338

armory

454

awe

107

adoption

223

amuse

339

aroma

455

awhile

108

adore

224

amusement

340

aromatic

456

awkward

109

adoringly

225

anachronism

341

arouse

457

awoke

110

adorn

226

anachronistic

342

arraign

458

awry

111

adornment

227

analogous

343

arrange

459

axiomatic

112

adroit

228

analogy

344

arrangement

460

axle

113

adulation

229

analysis

345

array

461

aye

114

adult

230

analyst

346

arrest

462

azure

115

advance

231

anarchy

347

arrival

 

 

116

advantage

232

anatomy

348

arrogant

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18263
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6904887

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ