--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 153

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. argument
A : เกิดขึ้น, ลุกขึ้น, เป็นผลจาก, ขึ้นสูง
B : รอบ, อ้อมผ่าน, อยู่รอบๆ, วกกลับ, ผ่าน, ประมาณ
C : การโต้เถียง, การอ้างเหตุผล, ข้อโต้เถียง, ข้อพิสูจน์
D : ประกอบด้วย

2. character
A : ตัวอักษร , อุปนิสัย, คุณสมบัติ, ลักษณะพิเศษ
B : บทในหนังสือ, ตอน, ส่วนแบ่งที่สำคัญ, คณะสงฆ์, จัดเป็นตอนๆ
C : ช่องแคบ, ทางน้ำไหล, ทางเดินเรือ, แนวทาง, ทางผ่าน, ท่อ
D : เปลี่ยนแปลงได้, เปลี่ยนได้ง่าย, ไม่แน่นอน

3. comprehend
A : การประนีประนอม, การยอมรับ, สิ่งที่เป็นครึ่งๆกลางๆ, เป็นภัยต่อ
B : เข้าใจ, หยั่งรู้, รวมทั้ง, ครอบคลุม
C : ที่จำเป็นต้องทำ, ที่บังคับ
D : คำนวณ, ประมาณการ, นับ, ใช้คอมพิวเตอร์

4. constancy
A : ที่เห็นได้ชัดเจน, เด่นชัด, เป็นที่สนใจ, เตะตา
B : กลุ่มสถาบันการเงิน, สมาคม, ห้างหุ้นส่วน, สหภาพหรืออื่นๆ
C : ความมั่นคง, ความซื่อสัตย์, ความคงที่
D : ปลอบโยน, ทำให้สบายใจ, ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย

5. converse
A : การลงโทษ, การตัดสินว่ากระทำผิด, ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น
B : ทำอาหาร, พ่อครัว, ทำเท็จ, ปลอม, บังเกิดขึ้น
C : ร่วมมือ, ทำตามคำสั่ง, ทำงานร่วมกัน
D : การสนทนา, การคุยกัน, ความตรงกันข้าม, การกลับกัน

6. custody
A : เบาะ, เครื่องกันกระแทก
B : ห้วนๆ, สั้นๆ, อย่างหยาบๆ
C : ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป
D : การคุ้มครอง, การปกครอง, การเก็บรักษา, การควบคุม, สิทธิในการดูแล

7. elucidate
A : หลบหลีก, หลีกเลี่ยง
B : ปลดเปลื้อง, ให้อิสระ, เลิกทาส, ยุติการควบคุม
C : เอาลงเรือ, เอาขึ้นเครื่องบิน, ลงมือทำ, ลงทุน
D : ทำให้ชัดเจน, อธิบาย, ชี้แจง, ขยายความ

8. exertion
A : เป็นตัวอย่างอธิบาย, ทำสำเนา, ยกตัวอย่าง
B : ผู้บริหาร, นักบริหาร, เกี่ยวกับการบริหาร, เกี่ยวกับการดำเนินการ
C : การออกแรง, การออกกำลังกาย, ความพยายาม
D : ขอโทษ, ข้อแก้ตัว, อ้างเหตุผล, การให้อภัย, การปลดเปลื้อง

9. foot
A : ตัวอย่างเช่น, เช่น
B : เท้า, ส่วนล่าง, หน่วยความยาวเป็นฟุต (๐.๔๘ เซนติเมตร), ทหารราบ, ฐาน
C : ต้องห้าม, ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
D : กำลัง, อำนาจ, กองกำลัง, ผลักดัน, บีบบังคับ

10. inspect
A : ล้มละลาย, ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ, บุคคลที่ล้มละลาย
B : ตรวจตรา, สำรวจ
C : ยืนยัน, ยืนกราน, กำชับ, เรียกร้อง
D : ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย, สัพเพเหระ

11. limitation
A : เส้น, ลายเส้น, สายโทรศัพท์, แถว, สายงาน, เส้นทางคมนาคม, แนวทาง
B : ชำระหนี้, ชำระบัญชี, สะสาง, เป็นเงินสด
C : เกี้ยว, แคร่, เปลหาม, ฟาง, ขยะ, ทิ้งเรี่ยราด, ออกลูก (สัตว์)
D : กฎเกณฑ์, ข้อกำหนด, ข้อจำกัด, ข้อบกพร่อง, จุดอ่อน

12. locate
A : ก่อตั้ง, หาที่ตั้ง
B : ระเบียง, ห้องรับรอง, วิ่งเต้น, ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง
C : ผู้ให้ยืม, เจ้าหนี้
D : ระวางน้ำหนัก, ภาระ, ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้, ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

13. luxury
A : การพูดเท็จ, การโกหก, ปลอม, การพูดปด
B : เครื่องจักร, กลไก, ระบบปฏิบัติงาน
C : ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนวยความสุข
D : ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งทำขึ้น, เสร็จ, ทำตามสั่ง

14. option
A : ทางเลือก, การเลือก
B : การคัดค้าน, การต่อต้าน, พรรคฝ่ายค้าน, การเป็นศัตรู
C : ตรงกันข้าม, ซึ่งอยู่คนละด้าน, ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
D : โอกาส, จังหวะ, โอกาสที่ดี, จังหวะที่ดี

15. panel
A : ทัศนียภาพทั้งหมด, ภาพที่เห็นได้กว้างขวาง
B : กระดาษ, หนังสือพิมพ์, เอกสาร, รายงาน, สิ่งพิมพ์
C : บัญชีชื่อ, จัดเป็นคณะ, แผงหน้าปัด, ตกแต่ง, เบาะรองอานม้า
D : ตัวอย่าง, การสาธิต, แบบจำลอง, แบบอย่าง

16. possess
A : เป็นเจ้าของ, ครอบครอง, มีความสามารถ, บันดาลใจ
B : แง่บวก, แน่ใจ
C : ตำแหน่ง, สถานะ, ระดับทางสังคม
D : วาดภาพ, เขียนภาพ, ร่างภาพ, พรรณนา, แสดง

17. reap
A : จัดใหม่, ปรับปรุง, จัดเตรียมใหม่
B : เก็บเกี่ยว, เก็บเกี่ยวข้าว, รับผลตอบแทน
C : เหตุผล, สติ
D : เงินคืน, ส่วนลด, หักคืน, เงินที่ต้องจ่ายคืนมา

18. requirement
A : สิ่งจำเป็น, สิ่งสำคัญ, ความต้องการ, ความประสงค์
B : มีชื่อเสียง, โด่งดัง, เป็นที่เลื่องลือว่า, เชื่อกันว่า
C : ขับออก, ขับไล่, ผลัก, รังเกียจ, การปฏิเสธ
D : ว่ากล่าว, ตำหนิ, ดุ

19. settle
A : หลาย, มากกว่าสอง
B : รุนแรง, เข้มงวด, ดุเดือด, เคร่งครัด
C : สิ่งโสโครก, สิ่งปฏิกูล, น้ำเสีย, น้ำเน่า
D : อยู่อาศัย, ตัดสินใจ, แก้ปัญหา

20. vow
A : หนังสือรับรอง, ใบสำคัญจ่าย, ผู้รับรอง, ผู้ค้ำประกัน
B : สาบาน, ปฎิญาณ, ให้คำมั่น, อธิษฐาน
C : การออกเสียง, การเลือกตั้ง, คะแนนเสียง, สิทธิการออกเสียง
D : ปริมาณ, เล่ม, ฉบับ, ระดับเสียง, ความดังของเสียง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้588
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22166
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821512

Who's Online

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์