--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : F (292 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

fable

74

fertilize

147

flipped

220

fortress

2

fabled

75

fertilizer

148

flitted

221

fortuitous

3

fables

76

fervid

149

floating

222

fortune

4

fabric

77

festival

150

flock

223

foster

5

facade

78

festoon

151

flog

224

fostering

6

face

79

fetish

152

flood

225

foul

7

facet

80

feverish

153

floods

226

foulness

8

facetious

81

fiasco

154

floors

227

found

9

facile

82

fiber

155

floppy

228

foundation

10

facilitate

83

fibre

156

florid

229

fowl

11

facility

84

fiction

157

flourish

230

fowler

12

fact

85

fictitious

158

flourishing

231

fox

13

factor

86

fidelity

159

flowery

232

fracas

14

faculty

87

fiend

160

flowing

233

fracture

15

fad

88

fiery

161

fluctuate

234

fragile

16

faithfulness

89

fig

162

fluctuation

235

fragment

17

fake

90

figure

163

fluent

236

fragrance

18

fall

91

film

164

fluffy

237

fragrant

19

fallacious

92

filter

165

flung

238

frail

20

fallacy

93

filtering

166

flush

239

frame

21

fallible

94

finale

167

flute

240

frank

22

falsehood

95

finally

168

fluted

241

frankly

23

falter

96

finance

169

fluting

242

frantic

24

faltering

97

financial

170

flutter

243

frantically

25

falteringly

98

finding

171

flyover

244

fraud

26

famine

99

fine

172

foam

245

free

27

famous

100

fingerprints

173

foe

246

freeze

28

fantastic

101

fir

174

foliage

247

frenzied

29

farce

102

fireplace

175

following

248

frequency

30

fascinating

103

firmament

176

folly

249

frequent

31

fashion

104

fiscal

177

fondling

250

frequently

32

fashionable

105

fisher

178

foothills

251

fret

33

fatal

106

fission

179

fop

252

fret over

34

fatality

107

fist

180

forbear

253

friction

35

fate

108

fit

181

forbearance

254

friendly

36

fated

109

fitful

182

force

255

friendship

37

fathom

110

fixed

183

forced

256

frigid

38

fatigue

111

flaccid

184

ford

257

fringing

39

fatigued

112

flagrant

185

forearm

258

fringy

40

fatiguing

113

flag

186

foreboding

259

frock

41

fatuous

114

flair

187

forecast

260

frog

42

faulty

115

flake

188

foreign

261

frolic

43

favorable

116

flaking

189

foreigner

262

frolicked

44

fawn

117

flamboyant

190

foremost

263

frostily

45

fawningly

118

flank

191

forensic

264

frosty

46

fealty

119

flannel

192

forerunner

265

frown

47

fear

120

flap

193

foresaw

266

frowningly

48

fearless

121

flapping

194

foresee

267

frugality

49

fearlessly

122

flare

195

foreseen

268

fruitful

50

fearlessness

123

flaring

196

forfeit

269

fruitfully

51

feasible

124

flat

197

forgave

270

frustrate

52

feat

125

flatly

198

forge

271

fugitive

53

federal

126

flatness

199

forgeable

272

fully

54

fee

127

flatter

200

forged

273

fulsome

55

feeble

128

flattery

201

forgery

274

fumble

56

feebleness

129

flattish

202

forget about

275

fumbling

57

feebly

130

flaunt

203

forging

276

fume

58

feed

131

flavor

204

forgivable

277

fumed

59

feed on

132

flax

205

forgive

278

fumy

60

feign

133

flea

206

forgiveness

279

function

61

feint

134

fled

207

forgiving

280

functional

62

felicitous

135

flee

208

forlorn

281

fund

63

felicity

136

fleece

209

form

282

fundamental

64

fellowship

137

fleeing

210

formal

283

furies

65

felon

138

fleeting

211

formation

284

furious

66

felonious

139

flexibility

212

formidable

285

furiously

67

felony

140

flexible

213

formidably

286

furnace

68

female

141

flicker

214

formula

287

furniture

69

feminine

142

flickering

215

forsake

288

furrow

70

fern

143

flight

216

fort

289

further

71

ferry

144

flimsy

217

forthwith

290

furthermore

72

fertile

145

fling

218

fortify

291

fury

73

fertility

146

flint

219

fortnight

292

fuss

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้275
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้732
mod_vvisit_counterเดือนนี้1007
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6593819

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ