--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : I (329 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

idea

84

impoverished

167

inevitable

250

insurance

2

idealize

85

imprecation

168

infamous

251

intangible

3

identical

86

impregnable

169

infant

252

integrate

4

identifiable

87

impress

170

infantry

253

integrated

5

identify

88

impressive

171

infatuated

254

integrity

6

identify

89

imprison

172

infect

255

intellect

7

ideology

90

imprisonment

173

infection

256

intelligent

8

idiosyncrasy

91

impromptu

174

infer

257

intend

9

idiot

92

impropriety

175

inference

258

intense

10

idle

93

improve

176

infidelity

259

intensify

11

idleness

94

improvement

177

infinite

260

intent

12

idler

95

improvident

178

inflamed

261

intention

13

idly

96

impugn

179

inflammable

262

intently

14

idol

97

impure

180

inflated

263

intentness

15

idolize

98

in addition

181

inflexible

264

interaction

16

ignoble

99

inaccurate

182

inflict

265

intercede

17

ignominious

100

inadvertent

183

inflicting

266

interchangeable

18

ignominy

101

inadvertently

184

influence

267

intermittent

19

ignorant

102

inappropriate

185

influential

268

internal

20

ignore

103

inapt

186

inform

269

interpret

21

illegal

104

inattentive

187

informal

270

interrupt

22

illegible

105

inaugurate

188

informative

271

interval

23

illicit

106

incapability

189

infrequence

272

intoxicate

24

illness

107

incapable

190

infrequent

273

intoxicating

25

illnesses

108

incapably

191

infuriated

274

intrepid

26

illogical

109

incarcerate

192

ingenious

275

intricate

27

illuminant

110

incense

193

ingenuity

276

intrigue

28

illuminate

111

incentive

194

ingenuous

277

intriguer

29

illumination

112

incessantly

195

ingratiate

278

intrinsic

30

illusion

113

inch

196

ingredient

279

introduction

31

illusory

114

incidentally

197

inhabit

280

introductory

32

illustrate

115

incipient

198

inhabitable

281

intrude

33

illustrious

116

incisive

199

inhabitant

282

inundate

34

illustriously

117

include

200

inherent

283

inure

35

illustriousness

118

inclusion

201

inherit

284

invade

36

image

119

incognito

202

inhibit

285

invalid

37

imaginative

120

income

203

initial

286

invalidly

38

imitate

121

incomprehensible

204

initiate

287

invariability

39

limitation

122

incompressible

205

inject

288

invariably

40

imitator

123

inconceivable

206

injury

289

invective

41

immaculate

124

inconsiderable

207

ink

290

inveigh

42

immature

125

incontrovertible

208

inland

291

invent

43

immense

126

inconvenient

209

innocence

292

invention

44

immensity

127

inconveniently

210

innocuous

293

inventor

45

immigrants

128

incorporate

211

innovation

294

invest in

46

immigration

129

incorrect

212

innuendo

295

investigate

47

imminent

130

increase

213

innumerable

296

investigation

48

immoral

131

incredulity

214

inordinate

297

investing

49

immortal

132

increment

215

insane

298

investment

50

immune

133

incubation

216

insanely

299

invigorate

51

immunize

134

incumbent

217

insatiable

300

inviolable

52

impact

135

indebted

218

inscription

301

invisibility

53

impacted

136

indeed

219

inscrutable

302

invisible

54

impair

137

indefatigable

220

insensible

303

invisibly

55

impaired

138

indemnity

221

insert

304

involve

56

impale

139

index

222

insidious

305

irascible

57

impart

140

infuse

223

insight

306

ire

58

impartial

141

indicate

224

insignificance

307

iris

59

impatience

142

indication

225

insinuate

308

irksome

60

impatient

143

indicative

226

insist

309

irrational

61

impatiently

144

indict

227

inspection

310

irregular

62

impeach

145

indictment

228

inspiration

311

irregularity

63

impeccable

146

indifference

229

inspirational

312

irregularly

64

impede

147

indifferent

230

inspire

313

irresistible

65

impel

148

indigenous

231

inspired

314

irrigate

66

impending

149

indignant

232

inspiring

315

irrigation

67

impervious

150

indignantly

233

instability

316

irrigator

68

impetuous

151

indignation

234

install

317

irritant

69

implacable

152

indignity

235

installer

318

irritate

70

implicit

153

indispensable

236

installment

319

irritation

71

implied

154

indisposed

237

instant

320

isle

72

implore

155

indolent

238

instigate

321

isolate

73

imploring

156

indomitable

239

instill

322

issue

74

imploringly

157

induce

240

institute

323

isthmus

75

imply

158

indulge

241

institution

324

itchy

76

impolite

159

industrial

242

instruction

325

item

77

import

160

industrialization

243

instructive

326

itinerant

78

importance

161

industrious

244

instructor

327

ivories

79

important

162

industriously

245

insufferable

328

ivory

80

imposing

163

ineligible

246

insufficient

329

ivy

81

impossible

164

inept

247

insulate

 

 

82

impostor

165

inert

248

insulation

 

 

83

imposture

166

inevitability

249

insult

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้296
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้732
mod_vvisit_counterเดือนนี้1028
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6593840

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ