--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก DAAD Scholarships 2014/2015


 

 

 

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2014/2015 (German Scholarships for Doctoral Studies 2014/2015)

The German Academic Exchange Service (DAAD) มอบทุนการศึกษาและวิจัยในระดับหลังปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2014/2015 แก่คนไทย   ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนควรเป็นบุคลากรทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันการวิจัย

 • เปิดให้ทุนในทุกสาขาวิชา
 • ผู้สมัครรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาครั้งหลังสุดมาแล้วไม่เกิน 6 ปี
 • ในกรณีที่เป็นผู้สมัครรับทุนในระดับปริญญาเอก ควรสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินกว่า 3 ปีนับถึงวันที่เริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาเอก
 • ผู้สมัครรับทุนในระดับหลังปริญญาเอก ควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 4 ปี
 • ผู้สมัครรับทุนในสาขาแพทยศาสตร์ (โดยเฉพาะแพทย์ที่ประสงค์จะไปฝึกหัดเป็นการชั่วคราว) จะต้องจัดส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทย และใบประกาศนียบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่วนผู้สมัครรับทุนในสาขาทันตแพทยศาสตร์ ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 2 ปี
 • ผู้สมัครรับทุนควรเข้ารับการอบรมภาษาเยอรมนีหลักสูตรเข้มข้น เช่นที่ สถาบันวัฒนธรรมเยอรมนี (สถาบัน Goethe-Institut) ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมการให้เบี้ยเลี้ยงรายเดือนแก่ผู้รับทุนเป็นจำนวนเงิน 750 – 1,000 ยูโร (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 30,000 – 40,000 บาท) รวมถึงค่าเล่าเรียน เป็นต้น ขึ้นกับว่าเป็นผู้สมัครรับทุนในประเภทใด นอกจากนี้ DAAD ยังออกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับ เยอรมนี ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกเดินทางไปถึงสำหรับเป็นค่าเสื้อผ้าและค่าตำราเรียน ให้แก่ผู้รับทุนด้วย
 • สำหรับในปีการศึกษา 2014/2015 จะไม่มีการให้เงินให้เปล่าทางการวิจัย (research grants) แก่โครงการที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน

 

การสมัครขอรับทุนในระดับปริญญาเอก (Doctoral Studies)ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน MOVE-Portal ที่ www.funding-guide.de โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องจัดส่งแบบพิมพ์ใบสมัครรับทุน ใบแสดงผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท พร้อมทั้งสำเนาของเอกสารดังกล่าว ที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ไปยัง Press and Cultural Section ของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 (ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ของวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดีและระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. ของวันอังคารและวันศุกร์) เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์

 

2. ทุนประเภท Sandwich System (DAAD scholarship for doctoral research under joint supervision)

นอกจากการให้ทุนในลักษณะดั้งเดิมแล้ว DAAD ยังมีโปรแกรมการให้ทุนแบบใหม่ที่เรียกว่า Sandwich System โดยเป็นการทำวิจัยระดับปริญญาเอกภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการร่วมกัน Sandwich System เป็นระบบทุนการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น โดยเป็นการให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการทำวิจัยระดับปริญญาเอกในเยอรมนี และเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ทั้งนี้ การสอบครั้งสุดท้ายของการศึกษาในระดับปริญญาเอก จะมีขึ้นในประเทศของผู้รับทุน

 

 • กระบวนการของทุนประเภท Sandwich System :
 1. ในขั้นแรก มีการระบุตัวบุคคลที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้รับทุน (ทั้งที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผู้รับทุนเอง และจากมหาวิทยาลัยของเยอรมนี) ซึ่งในขั้นตอนนี้ DAAD อาจเข้ามาให้ความช่วยเหลือแนะนำ (หากมีความจำเป็น)
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านและผู้รับทุนจะต้องร่วมกันวางแผนรายละเอียดของการทำปริญญานิพนธ์การวิจัย โดยแผนการวิจัยจะต้องมีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดของการทำวิจัยในเบื้องต้นในประเทศของผู้รับทุน และการวิจัยที่จะติดตามไปทำในเยอรมนี ทั้งนี้ กำหนดเวลาดังกล่าวควรมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 3. ผู้สมัครฯ ดำเนินการสมัครรับทุนของ DAAD ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 4. เมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยเบื้องต้นที่ทำในประเทศของผู้รับทุนแล้ว ผู้รับทุนจะเดินทางไปยังเยอรมนีเพื่อเริ่มงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเยอรมนี ทั้งนี้ โดยก่อนที่จะเริ่มงานวิจัยจริง ผู้รับทุนอาจจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมภาษาเยอรมัน
 5. อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผู้รับทุน อาจจะเดินทางไปเยอรมนีในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเยี่ยมเยือนและหารือเกี่ยวกับงานวิจัย
 6. เมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยในเยอรมนีแล้ว ผู้รับทุนจะเดินทางกลับไปยังมหาวิทยาลัยภายในประเทศของตนเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์ให้แล้วเสร็จและเข้ารับการสอบครั้งสุดท้าย ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเยอรมนีอาจจะเข้าร่วมในการสอบครั้งสุดท้ายได้
 • คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนประเภท Sandwich System:
 1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ (M.A. or M.Sc.) หรือเทียบเท่าและจะต้องผูกพันเข้าร่วมอยู่กับมหาวิทยาลัยภายในประเทศของตน
 2. ต้องผูกพันอยู่กับงานวิจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศของตน
 3. มหาวิทยาลัยในประเทศของผู้รับทุนจะต้องให้เงินสนับสนุนการทำงานวิจัยภายในประเทศของผู้รับทุน ซึ่งรวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการวิจัย ค่าเดินทางและค่ากินอยู่ของผู้รับทุน ทั้งนี้ คณะวิชาที่เกี่ยวข้องจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้
 4. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นของทุนประเภท Sandwich System เป็นไปตามที่ระบุไว้ในทุนประเภทที่ 1(ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก)

การสมัครขอรับทุนประเภท Sandwich System ผู้สนใจจะต้องกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน MOVE-Portal ที่ www.funding-guide.de และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556

 

3. ทุนประเภท Sandwich System (DAAD scholarship for doctoral research under joint supervision)

การอยู่ทำวิจัยควรจะไม่เริ่มต้นก่อนเดือนพฤษภาคม 2557

 

4. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้านกฎหมาย (Study Scholarships for Law Students)

โครงการนี้จะเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยวัยหนุ่มสาว ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับภาควิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย

 

5. โครงการให้ทุนเชิญอีกครั้งหนึ่งแก่บุคคลที่เคยได้รับทุนการศึกษาของ DAAD (Re-invitation Programmes for Former DAAD Scholarship Holders)

การทำวิจัยและโครงการควรจะไม่เริ่มต้นก่อนเดือนมิถุนายน 2556

 

6. ทุนการศึกษาสำหรับศิลปินและสถาปนิก : ทุนศึกษา (Scholarships for Artists and Architects : Study Scholarships)

 

7. ทุนการศึกษาสำหรับศิลปินและสถาปนิก

ทุนทัศนศึกษาสำหรับนักวิชาการระยะเวลา 1-3 เดือน (Scholarships for Artists and Architects : Study Visits for Academics, 1-3 Months)

 

ทั้งนี้ แบบพิมพ์ใบสมัครรับทุนของทุนประเภทที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.bangkok.diplo.de และ www.daad.or.th ทั้งนี้ โดยขอให้ผู้สนใจสมัครรับทุน จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนของการสมัครทุน Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists และทุน Cooperative Doctorate Programme (Sandwich Scheme) ผ่าน MOVE-Portal

 • ผู้สมัครสองทุนนี้ต้องสมัครออนไลน์ผ่านทาง MOVE-Portal ก่อนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเอกสารสมัครกับทาง DAAD กรุงเทพฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย
 • เมื่อกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารการสมัครอื่นๆ ตามหน้าเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออก ใบสรุปรายชื่อเอกสาร(Bewerbungszusammenfassung) มาให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารต่อไปนี้ออกมาให้ครบถ้วนจึงจะถือว่าผู้สมัครได้เสร็จสิ้นการสมัครขั้นตอนแรก

 1. ใบสรุปรายชื่อเอกสาร
 2. ใบสมัครออนไลน์ : www.funding-guide.de

 • จากนั้นผู้สมัครต้องนำเอกสารการสมัคร (ภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันเท่านั้น) ตามที่ระบุไว้ใน cover letter มายื่นที่ DAAD กรุงเทพฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทยอีกครั้ง จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครอย่างสมบูรณ์

 

ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้899
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17962
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394637

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ