--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กลุ่มบุคลิกภาพ 2 | บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและความคิดนักวิชาการ หรือผู้ใช้กิจกรรมทาง ปัญญาในการแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้ (Investigative)

บทความจาก : กองส่งเสริมการมีงานทำ

 

 

id-100155133.jpg - 81.81 Kb id-100267629.jpg - 96.63 Kb id-100288605.jpg - 55.12 Kb

Image courtesy of watcharakun, somkku9, stockimages at FreeDigitalPhotos.net


 

 

 

บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและความคิดหรือผู้ใช้กิจกรรมทางปัญญาในการแก้ปัญหา "ช่างเรียนรู้"

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ชอบคิด สังเกตุ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลชอบแก้ปัญหา ชอบใฝ่หาความรู้ มีหลักการ ชอบทำงานที่สลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงการค้า การชักชวน การเข้าสังคม และการเลียนแบบ

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดเห็นที่ชัดเจนมาก มีความบากบั่นอุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัว เป็นนักวิชาการมุ่งงานให้สำเร็จเป็นใหญ่ เป็นต้น

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบเอาอย่างใครเป็นอย่างยิ่ง มีความร่าเริงน้อย

 

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ

แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค นักคณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ คอมพิวเตอร์ นักเคมี ฟิสิกส์ นักจิตวิทยา สักสังคมสงเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์ นักเขียนงานวิชาการ นักโบราณคะดี วิศกร เคมี ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สัตวแพทย์ สัตวบาล เป็นต้น

 

แนวทางเลือกศึกษาต่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

 • อาชีวศึกษา : สามารถเลือกศึกษาต่อในกลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เป็นต้น
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : สามารถเลือกศึกษาต่อในกลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคมี สถิติ ชีววิทยา การเกษตร พืชศาสตร์ ประมง สัตวศาสตร์ อาหาร การแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นต้น
 • มหาวิทยาลัย : สามารถเลือกศึกษาต่อในกลุ่มสาขาการแพทย์ การพยาบาล กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค อนามัยชุมชน จิตวิทยา เภสัชศาสตร์ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภูมิศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตสาตร์ คอมพิวเตอร์ รังสีประยุกและไอโธโทป รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น

 

อาชีพในกลุ่มบุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและความคิดนักวิชาการ หรือผู้ใช้กิจกรรมทาง ปัญญาในการแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้

 • นักเทคนิคการแพทย์
 • เภสัชกร
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการผลิต (อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เหมืองแร่ ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา)
 • นักฟิสิกส์ทั่วไป
 • นักดาราศาสตร์
 • นักอุตุนิยมวิทยา
 • นักเคมีทั่วไป
 • นักนิวเคลียร์เคมี
 • นักเคมีพอลิเมอร์
 • นักเคมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • นักธรณีวิทยาทั่วไป
 • นักสถิติ
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล
 • โปรแกรมเมอร์
 • วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป
 • นักโลหกรรมการถลุง
 • นักทำแผนที่
 • นักสัตววิทยา
 • นักเทคโนโลยีชีวภาพ
 • นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 • นักโรคพืช
 • นักนิติเวชวิทยา, แพทย์นิติเวชศาสตร์
 • นักกีฏวิทยา
 • แพทย์
 • จักษุแพทย์
 • ศัลยแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์
 • จิตแพทย์
 • พยาธิแพทย์
 • ทันตแพทย์ทั่วไป
 • สัตวแพทย์ทั่วไป
 • ครูสอนผู้เรียนออทิซติค, ครูสอนการศึกษาพิเศษ, นักวิชาการการศึกษาพิเศษ
 • ครูสอนผู้เรียนสมาธิสั้น
 • นักวิเคราะห์การตลาด
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • นักจิตวิทยา
 • เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องประมวลผลคำ
 • ผู้ชิมรสสุรา ไวน์ และไวน์ผลไม้
 • นักวัดผล
 • นักประดิษฐ์
 • นักลงทุน
 • นักจิตวิทยาองค์การ
 • นักจิตวิทยาโรงเรียน

 

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน, (http://www.vgnew.com/home/PISystemDetail-0.aspx?ID=2&#tab-1-1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้910
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17973
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394648

Who's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ