--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering Technician)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

id-100162047.jpg - 105.25 Kb

Image courtesy of Naypong at FreeDigitalPhotos.net


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  เทคนิคคอมพิวเตอร์  เทคนิคระบบสื่อสาร  และเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์
 • ออกแบบ  สร้าง และบำรุงรักษาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยหลักการและขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • วิเคราะห์ วางแผน  ควบคุมโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการประเมินผลงานและเขียนรายงานจากการค้นคว้า วิจัย
 • บำรุงรักษาและตรวจซ่อมเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  เครื่องจักรกลซีเอ็นซี  ตลอดจนเครื่องจักรกลที่ใช้ฐานควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ในอุตสาหกรรมปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

 

ลักษณะของงานที่ทำ

ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำ และควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ หลักของวงจรไฟฟ้า  วิธีการทดสอบไฟฟ้า คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม และวิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ผลิต ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ ใช้และ บำรุงรักษา พัฒนา   แก้ไขเปลี่ยนแปลง และซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์   อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับช่างเทคนิคไฟฟ้า  แต่ชำนาญงานเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม  อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ อาจชำนาญงานโทรคมนาคมระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอิเล็กทรอนิกส์สาขาอื่นๆ  และอาจมีชื่อเรียกตามงานที่ทำ ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะงานได้ ดังนี้

 1. เป็นนักวิชาการหรือช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  งานระบบสื่อสารวิทยุ
 2. บำรุงรักษา  และตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องระบบสื่อสาร
 3. ควบคุมเครื่อง  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสารโทรคมนาคมด้วย เทคโนโลยีชั้นสูงและเฉพาะงาน
 4. วิเคราะห์  วางแผน  ควบคุม  โครงงานทางด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการประเมินผลงาน  และการเขียนรายงานได้อย่าง เป็นระบบ
 5. เป็นผู้ประสานงานระหว่างวิศวกร และช่างฝีมือในการสั่งการ  การควบคุม  การตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาในงานอิเล็กทรอนิกส์
 6. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน  หรือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์จากงานการผลิต  ก่อนนำบรรจุส่งออกตลาด


สภาพการจ้างงาน

 • ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์  สามารถเลือกทำงานได้ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือทำงานส่วนตัวและกับหน่วยงานในองค์กรเอกชนอื่นๆ  เช่น  สถานประกอบกิจการต่างๆ  โรงงานผลิตวิทยุ  โทรทัศน์  โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป  ที่ต้องใช้เครื่องมือ  หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สายการบิน  การเดินเรือทะเล  เป็นต้น ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และประสบการณ์ในการทำงาน
 • อัตราเงินเดือนของผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนขึ้นอยู่กับประสบการณ์  ความสามารถ  และความชำนาญงาน นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล    เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการ    รูปแบบต่างๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้น
 • ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทำงานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจำเป็นเร่งด่วน

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

คุณสมบัติของช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ
 • เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว ว่องไว ช่างสังเกต หูรับฟัง   ได้ดี ตาดีไม่บอดสี  มือและสมองสามารถทำงานพร้อมกันได้ตลอดเวลา
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง  มีความคิด    ริเริ่มสร้างสรรค์  ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยดำรงตนอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  และกฎหมาย มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าหลักสูตร 3 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถสมัครงานประกอบอาชีพนี้หรือเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 2 ปี  ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือสาขาวิชาไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สำหรับแรงงานใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปฝึกใน  สพร. หรือ ศพจ. 10 เดือน  และฝึกในสถานประกอบการอีก 2 เดือนรวมระยะเวลาฝึกทั้งหมด 12  เดือน  จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) แนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ  70% ความรู้ความสามารถที่ผู้รับการฝึกจะได้รับจากการฝึกได้แก่  ไฟฟ้าโรงงาน เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์  เครื่องจ่ายไฟ  และเครื่องควบคุมระบบควบคุมเรียงลำดับความปลอดภัยในการทำงานและโครงงานอิเล็กทรอนิกส์

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ระบบการสื่อสารเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการประกอบอาชีพนี้  จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนา และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน จึงนับได้ว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้ จะยังมีตลาดแรงงานรองรับอยู่ในระดับหนึ่ง  ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดชะงักทางด้านเศรษฐกิจในด้านอื่น ๆ  ก็ตามแต่ความจำเป็นในการพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์คงมีความสำคัญสูงที่จะต้องพัฒนาต่อไป
 • ทางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกทำงานได้ทั้งประกอบอาชีพอิสระ เช่นรับซ่อมอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  รับราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือเป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการทั่วไป เป็นต้น

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 • ผู้ที่รับราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลื่อนขั้นเงินเดือน  และตำแหน่งตามกฎระเบียบที่วางไว้
 • ส่วนงานเอกชนนั้นเมื่อระยะเวลาทำงานเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมีความสามารถและชำนาญงานก็จะได้เลื่อนตำแหน่งงานและเงินเดือนสูงขึ้นตามความสามารถและประสบการณ์
 • นอกจากนี้ยังสามารถหารายได้พิเศษ  โดยรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่นโทรทัศน์ วิทยุ
 • ผู้มีพื้นฐานอาชีพนี้ สามารถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการมาก  เนื่องจากกระบวนการทำงาน  และกระบวนการผลิตจะเปลี่ยนไปในทางการควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่งต้องใช้การควบคุมที่แน่นอน  และแม่นยำจึงต้องอาศัยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยในการควบคุม

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • พนักงานขาย
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างเชื่อมไฟฟ้า
 • ช่างเครื่องกล
 • ช่างซ่อมวิทยุ
 • ช่างซ่อมโทรทัศน์
 • หัวหน้าควบคุมการทำงาน
 • ช่างเทคนิค
 • พนักงานควบคุมการทำงานเครื่องจักร
 • ช่างซ่อมเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้890
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17953
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394628

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ