--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องยนต์  (Automotive Engineering Technician)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

id-100152681.jpg - 86.55 Kb

Image courtesy of ponsulak at FreeDigitalPhotos.net


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรเครื่องกล เกี่ยวกับการออกแบบการติดตั้ง การตรวจสอบและการใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทางวิศวกรรมอื่น ๆ
 • ออกแบบติดตั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ควบคุมการบริหารประกอบการผลิต การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องต้นกำลังต่าง ๆ
 • วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ปัญหาให้คำแนะนำและจัดการเกี่ยวกับการถอด ประกอบ ซ่อมแซม ทดสอบ และบำรุงรักษายานยนต์ เครื่องกล  เครื่องกลเกษตร และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลแไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากวิศวกรเครื่องกล

 

ลักษณะของงานที่ทำ

 

 • ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ควบคุมงานโดยทำงานภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรเครื่องกลรถยนต์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ  ติดตั้ง  ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์เล็ก/ใหญ่ ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ ระบบส่งกำลังระบบช่วงล่างรถยนต์ระบบการทำงานเครื่องมือเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์ (นอกจากนี้มีงานพิเศษเฉพาะอย่าง  เช่น   ระบบเครื่องยนต์เรือ  ระบบเครื่องยนต์ และเครื่องกลการเกษตร และระบบเครื่องจักรกลไอน้ำ)
 • ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ  เช่น  ระบบจุดระเบิด  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง พวงมาลัย กระปุกเกียร์  และห้ามล้อตรวจสอบระบบที่ติดตั้ง   รวมทั้งระบบส่งถ่ายกำลัง ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ ตรวจสอบเครื่องยนต์และปรับเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาจให้บริการและซ่อมเครื่องยนต์   และอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี

 

สภาพการจ้างงาน

 • ช่างเทคนิคเครื่องยนต์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์
 • สำหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ  ความชำนาญงาน และวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล  นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำแล้วอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นในรูปของสวัสดิการต่างๆ  เช่นค่ารักษาพยาบาล   ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัส บำเหน็จ บำนาญ
 • ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมงอาจจะต้องทำงานวันเสาร์  วันอาทิตย์  และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลา
 • ในกรณีที่ต้องการให้งานติดตั้ง  หรือซ่อมบำรุง เครื่องยนต์เสร็จทันการใช้งาน ช่างเทคนิคเครื่องยนต์
 • สามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับซ่อม และประกอบเครื่องยนต์หรือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   เช่น  กรมโยธาธิการ  กรมชลประทาน  การประปา   การไฟฟ้า  เป็นต้น

 

สภาพการทำงาน

 • ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน  ในการตรวจซ่อม และบริการการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ต่างๆ
 • สภาพการทำงานหนักปานกลาง ต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน เสียง กลิ่นของสารเคมี
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และบางโอกาสทำงานตามลำพัง ต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควร  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • บางครั้งต้องทำงานเกินเวลา

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ มีดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงสาขาวิชาช่างยนต์
 2. มีร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถทำงานกลางแจ้ง  และทำงานหนักได้
 3. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
 4. ช่างสังเกต จดจำ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการ ทำงานได้
 5. มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ชอบการคิดคำนวณ และงานทดลอง
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • ระดับช่างฝีมือต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ระดับช่างเทคนิคสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์  จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • ถึงแม้ว่าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ทำให้การลงทุนเพื่อขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมชะงักไป  แต่ความต้องการแรงงานทางด้านช่างเทคนิค    เครื่องยนต์ยังคงมีอยู่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น  ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจะกลับฟื้นตัวและขยายการลงทุนขึ้นอีก ฉะนั้น งานช่างเทคนิคเครื่องยนต์จะกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกมากขึ้น ตามอัตราการขยายตัวของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
 • สำหรับแหล่งจ้างงานช่างเทคนิคเครื่องยนต์โดยทั่วไป  ได้แก่ สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ  เช่น กรมการขนส่งทางบก  กรม เจ้าท่า  การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น  รับติดตั้งซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคเครื่องยนต์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้างานและสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อ เพื่อปรับวิทยฐานะให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป มีแนวทางในการศึกษาต่อ ดังนี้

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร  2 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์  ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หรือสาขาวิชาในสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 -3 ปีครึ่ง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 4. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรม   อุตสาหการเครื่องมือกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  การวัสดุอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 5. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • ช่างเทคนิคเครื่องกล
 • วิศวกรเครื่องจักรกล

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้858
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17921
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394596

Who's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ