--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : S (714 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

sack

180

shaving

359

snapshot

538

stall

2

sackful

181

shawl

360

snare

539

stammer

3

sacrifice

182

shear

361

snarer

540

stamp

4

sacrosanct

183

shears

362

snarl

541

standard

5

safeguard

184

sheepish

363

snarler

542

standpoint

6

safety

185

sheer

364

snatch

543

stand

7

sagacious

186

sheerly

365

snatcher

544

stanza

8

sagacity

187

shell

366

sanction

545

stanzaic

9

sage

188

shelter

367

sneak

546

staple

10

sagely

189

shepherd

368

sneaking

547

starch

11

sageness

190

shibboleth

369

sneer

548

startle

12

salad

191

shied

370

sneerer

549

startling

13

salary

192

shield

371

sniff

550

starvation

14

sallow

193

shift

372

snob

551

starve

15

sally

194

shingle

373

snooze

552

stateliness

16

salmon

195

shingly

374

snore

553

stately

17

saloon

196

shipbuilding

375

snorer

554

statesman

18

salute

197

shirt

376

snoring

555

statesmanlike

19

saluting

198

shiver

377

snowfall

556

statesmanly

20

salvation

199

shoal

378

snowflake

557

statesmanship

21

sample

200

shocking

379

snowy

558

static

22

sanctimonious

201

shoddy

380

snuck

559

stationary

23

sanction

202

shoe

381

snug

560

statistic

24

sand

203

shoemaker

382

snugly

561

statistical

25

sand dune

204

shorn

383

snugness

562

statistics

26

sandwich

205

short

384

soak

563

stature

27

sane

206

shorten

385

soaker

564

status

28

sanely

207

shout

386

soap

565

statute

29

sanguinary

208

shove

387

soar

566

staunch

30

sanguine

209

shovel

388

soarer

567

steady

31

sanitary

210

showy

389

sober

568

steak

32

sap

211

shred

390

soberly

569

stealthily

33

sapless

212

shredded

391

socialist

570

steamboat

34

sapping

213

shredder

392

socialistic

571

steamer

35

sarcasm

214

shrewd

393

socialistically

572

steed

36

sartorial

215

shrewdly

394

socially

573

steeple

37

sash

216

shrewdness

395

societal

574

stem

38

satellite

217

shriek

396

society

575

steppes

39

satin

218

shrill

397

sociologist

576

sterile

40

satire

219

shrillness

398

sod

577

sterilize

41

satisfaction

220

shrilly

399

soda

578

stern

42

satisfied

221

shrine

400

soft

579

sternly

43

satisfy

222

shrink

401

soil

580

sternness

44

saturate

223

shroud

402

solace

581

stick

45

saturated

224

shrub

403

solar

582

stick to

46

saunter

225

shrug

404

soldier

583

stigma

47

sausage

226

shrunk

405

sole

584

stimulant

48

savage

227

shudder

406

solely

585

stimulate

49

savory

228

shuffle

407

solicit

586

stimulating

50

saying

229

shuffling

408

solicitors

587

stimulus

51

scale

230

shun

409

solid

588

stingy

52

scalp

231

shutter

410

solitarily

589

stipulate

53

scalper

232

shy

411

solitariness

590

stir

54

scan

233

shyly

412

solitary

591

stockings

55

scandal

234

shyness

413

solitude

592

stoic

56

scant

235

sicken

414

solo

593

stop

57

scantily

236

sickening

415

solution

594

storage

58

scantiness

237

sick

416

solve

595

store

59

scanty

238

sickly

417

solvent

596

straggling

60

scar

239

sidewalk

418

somberness

597

straight

61

scarcely

240

siege

419

sometime

598

strain

62

scarcity

241

sift

420

somewhat

599

strait

63

scarf

242

sifter

421

sonata

600

strand

64

scarfs

243

sightseer

422

songs

601

strata

65

scarlet

244

sign

423

sonnet

602

strategy

66

scarp

245

signal

424

sooth

603

stratum

67

scarred

246

signature

425

soothe

604

strengthen

68

scarves

247

significance

426

soother

605

strength

69

scatter

248

significant

427

soothing

606

strenuous

70

scenic

249

significantly

428

sophisticated

607

stress

71

scheme

250

signify

429

soporific

608

stretch

72

scholar

251

silken

430

sordid

609

strife

73

scholarly

252

silliness

431

sorrowful

610

strike

74

scholarship

253

silly

432

sorrowfully

611

striking

75

schoolhouse

254

silvery

433

sorrowfulness

612

string

76

schooner

255

similar

434

sour

613

stringent

77

science

256

similarity

435

source

614

strip

78

scintilla

257

similarly

436

southwestern

615

stripe

79

scoff

258

simper

437

sovereign

616

strive

80

scoffer

259

simple

438

spacious

617

stroller

81

scoop

260

sin

439

spaciously

618

struck

82

scooper

261

sincerity

440

spaciousness

619

structure

83

scoopful

262

sinecure

441

span

620

stubborn

84

scope

263

singular

442

spanish

621

stuck

85

scorch

264

singularly

443

spank

622

study

86

scorching

265

sinister

444

spare

623

stuff

87

scour

266

sinner

445

spark

624

stunt

88

scourge

267

sip

446

sparker

625

stupendous

89

scouring

268

sire

447

sparkle

626

stupidity

90

scowl

269

situate

448

sparkling

627

subject

91

scowler

270

situated

449

sparrow

628

subjugate

92

scramble

271

situation

450

sparse

629

submarine

93

scrambler

272

size

451

spawn

630

submit

94

scrap

273

skate

452

speaker

631

subscribed

95

screech

274

skating

453

specialist

632

subsequent

96

scroll

275

skeptic

454

specialize

633

subsequently

97

scrub

276

skeptical

455

specific

634

subside

98

scrubbing

277

sketch

456

specification

635

subsist

99

scruff

278

skill

457

specify

636

substance

100

scrutinize

279

skilled

458

specimen

637

substantial

101

scuff

280

skillful

459

speck

638

substitute

102

sculptor

281

skillfully

460

specked

639

suburb

103

sculpture

282

skim

461

spectacle

640

subversion

104

seam

283

skimming

462

spectacular

641

succeed

105

seamer

284

skin

463

spectator

642

succeeding

106

search

285

skinned

464

spectrum

643

succession

107

seashore

286

skip

465

speechless

644

succulent

108

season

287

skipping

466

speed

645

succumb

109

seasonal

288

skittish

467

speed up

646

sudden

110

secretary

289

skull

468

speeder

647

suede

111

secretive

290

skunk

469

speedily

648

suffering

112

secure

291

slab

470

speediness

649

sufficiency

113

security

292

slack

471

speedy

650

sufficient

114

sediment

293

slacks

472

spend

651

suggest

115

sedimentary

294

slain

473

spice

652

sulfur

116

seed

295

slam

474

spider

653

sultry

117

seeker

296

slant

475

spiderlike

654

summarize

118

seeming

297

slap

476

spill

655

summary

119

seemingly

298

slapping

477

spinach

656

summit

120

segment

299

slash

478

spine

657

summon

121

seismic

300

slate

479

spire

658

sundry

122

seize

301

slaughter

480

splash

659

sunspot

123

selection

302

slaughterer

481

splasher

660

supercilious

124

selective

303

slay

482

splendor

661

superficial

125

self-conceit

304

slayer

483

splendour

662

superfluous

126

self-denying

305

sleazy

484

splice

663

superintendent

127

self-evident

306

sleazy

485

splint

664

superior

128

selfish

307

sled

486

splinter

665

supermarket

129

semester

308

sledder

487

splintery

666

superstition

130

semiannual

309

sledge

488

spoil

667

supervision

131

senior

310

sleeve

489

spoiled

668

supervisor

132

sensation

311

sleeved

490

sponge

669

supine

133

sensible

312

sleeveless

491

spontaneous

670

supplement

134

sensibly

313

slender

492

spontaneously

671

supply

135

sensitive

314

slew

493

sporadic

672

support

136

sentence

315

slice

494

sport

673

suppose

137

sentiment

316

slide

495

spot

674

supremacy

138

sentimental

317

slier

496

spots

675

surge

139

sentimentally

318

sliest

497

spouse

676

surly

140

sentinel

319

slight

498

sprain

677

surmise

141

separable

320

slightly

499

spray

678

surmount

142

separation

321

slim

500

sprayer

679

surpasses

143

sequence

322

slimming

501

spread

680

surplus

144

sequent

323

slimness

502

spree

681

surprisingly

145

serendipitous

324

slimy

503

sprig

682

surreal

146

serene

325

slinky

504

springtime

683

surrender

147

serenely

326

slip

505

sprinkle

684

surrounding

148

sergeant

327

slipper

506

sprinkler

685

surroundings

149

serious

328

slipperiness

507

sprinkling

686

survey

150

seriousness

329

slippery

508

sprout

687

survive

151

sermon

330

slit

509

spruce

688

survivor

152

serpent

331

sloopy

510

sprucely

689

susceptible

153

servant

332

slope

511

spruceness

690

suspect

154

serve

333

slot

512

spur

691

suspend

155

session

334

slothful

513

spurious

692

suspended

156

settle

335

slovenly

514

spurn

693

suspense

157

settlement

336

slow

515

spy

694

suspicious

158

settler

337

slow down

516

squadron

695

sustain

159

several

338

slowly

517

squash

696

swap

160

severe

339

slowness

518

squeak

697

swear

161

severity

340

sluggish

519

squeaky

698

sweater

162

shabbily

341

slumber

520

squeeze

699

sweep

163

shabbiness

342

slump

521

squeezer

700

swell

164

shabby

343

slur

522

squeezing

701

swelled

165

shade

344

sly

523

squire

702

swept

166

shadiness

345

slyness

524

squirrel

703

swindle

167

shadow

346

smash

525

stab

704

swindler

168

shady

347

smasher

526

stability

705

syllable

169

shaft

348

smith

527

stabilized

706

syllabus

170

sham

349

smother

528

stack

707

symbol

171

shameful

350

smothered

529

staff

708

symbolic

172

shape

351

smothering

530

stagger

709

symbolize

173

shapely

352

smothery

531

staircase

710

symptom

174

share

353

smuggle

532

stake

711

synchronize

175

sharp

354

snack

533

stale

712

synopsis

176

shatter

355

snail

534

stalely

713

synthetic

177

shattering

356

snaillike

535

staleness

714

system

178

shave

357

snake

536

stalk

 

 

179

shaven

358

snaps

537

stalky

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

amazon_ad_border="hide"; amazon_ad_title="ETS Test : Amazon.com"; // ]]>

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้296
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้732
mod_vvisit_counterเดือนนี้1028
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6593840

Who's Online

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ