--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering Technician)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

id-10073404.jpg - 76.73 Kb

Image courtesy of Victor Habbick at FreeDigitalPhotos.net


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ เกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำและจัดการเกี่ยวกับการสร้าง การประกอบ การซ่อมแซมเครื่องจักรกลและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
 • บำรุงรักษาและตรวจซ่อมเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซี และเครื่องจักรกลที่ใช้ฐานควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังนี้

 1. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจาก วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
 2. วางแผนงาน ในการดูแล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ กึ่งหุ่นยนต์ หรือหุ่นยนต์ ที่มีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไมโครโปรเซสเซอร์หรือคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมสั่งงาน
 3. ประสานงานกับวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ และช่างฝีมือทั่วไปในการสั่งงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ ปัญหาในงานช่างแมคคาทรอนิกส์
 4. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้สม่ำเสมอ
 5. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับเครื่องจักร เครื่องมือ ให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สภาพการจ้างงาน

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ในหน่วยงานภาครัฐ จะมีความต้องการจ้างงานค่อนข้างน้อย แต่สำหรับภาคเอกชนมีความต้องการจ้างงานมาก
 • ได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ พร้อมทั้งสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานและอาจได้รับโบนัสตามข้อตกลงกับสถานประกอบกิจการ
 • เวลาการทำงานปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง และมีวันหยุดตามวันนักขัตฤกษ์

 

สภาพการทำงาน

 • วางแผนงาน เขียนโปรแกรม หรือจัดทำรายงานในสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานในโรงงานที่มีการติดตั้งเครื่องจักร ควบคุมการทำงาน ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักร ตรวจสอบสายการผลิต
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่สายการผลิตที่เป็นอาคารโรงงาน ซึ่งในโรงงานอาจมีการติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิ อาจต้องใส่เครื่องแบบ และอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

 1. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความอดทน
 4. ควรมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์ ไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน หรืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันมีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาทั่วภูมิภาค เช่น วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี เทคนิคนราธิวาส
 • ในระดับอุดมศึกษาเปิดสอน ภาควิชาแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นต้น

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • ในสภาพปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงมากทางด้านการผลิต ทั้งในแง่คุณภาพ ปริมาณ และต้นทุนการผลิต โดยมีการนำเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง นอกจากนี้ยังเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต การปรับสภาพการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด รวมทั้งการลดและกำจัดมลภาวะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 90001
 • อุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ที่ใช้หุ่นยนต์ หรือแขนกลปฏิบัติงานแทนการใช้แรงงานคน โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน และอุตสาหกรรมอื่นในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 • ปัจจุบันสถาบันการศึกษายังไม่สามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้ได้ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เพียงพอ ดังนั้น คาดว่าช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน และมีโอกาสเลือกโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าอีกหลายปี

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ ที่มีความสามารถควรศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ไปถึงระดับสูงสุดขององค์กร หรือตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างเทคนิคเครื่องกล
 • ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้900
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17963
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394638

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ